Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig Leerredenen: en eene Inleidings Leerrede tot dezelve. Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
Nr. 5392
Van
Voor
€ 275,00
€ 175,00
Bijbel, Bevattende Alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm.
Nr. 10201
1825, Leyden, D. du Mortier en Zoon
(4, 22, 8, 23-32) 1309, (2) 504 p. Origineel Leer met goud-opdruk, groot 4° (Bovenkant rug op een van de schanieren vakkundig gerestaureerd. Mooie uitgave van de Bijbelvertaling met commentaar van Johannes Henricus van der Palm, 1763-1840. Bevat het Oude en Nieuwe Testament, beide met uitgebreid...Meer info / foto's
Prijs
€ 250,00
Gedenkboek van Stad en Lande, in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden. Nevens een bericht aangaande het christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. Als mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest, met enige bijzonderheden van 's lands hogeschool, de bezorgers, en hoogleeraars.
Nr. 9504
Van
Voor
€ 250,00
€ 150,00
Betragtinge van Gods Werken, zoo der Natuur als der Genade. Volgens Aanleiding van den LXVsten Psalm, Ingerigt op alle de LII. Zondagen van het geheele Jaar, Benevens een Aanhangsel van V. Feest en VI. Lydens Overdenkingen met Aanmerkingen en Ophelderingen. Tweede Deel.
Nr. 9507
Van
Voor
€ 150,00
€ 75,00
Het Naukeurige Christendom in drie Deelen Vervat, Waer van Het Eerste ontdeckt aen de Bruyt onses Heeren Jesu tot haer beschaminge en Vernederinge hare droevige Ziel en Levensvleckken nog in haer overigh tegen haer danck. Het Twede vertoont de nodige Arbeyt van Jesus Bruyt om haer zelven sonder Vlekke en sonder Rimpel haren Kostelijcken Heere en Bruydegom voor te stellen. En het Darde aenwiest een Naekte onderscheydinge van Jesus lieve Bruyt uyt dat Krom ende Verdrayt Geslagte, dat Reyn is in sijne eygene Oogen ende evenwel van sijn Dreck niet is Afgewasschen.
Nr. 9508
1680, Leeuwarden, Hero Nauta
(44) 465 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 8° (Wormgaatjes in de binnenste marge van de laatste 75 pagina's, mist de titelprent, laatste 2 pagina's in kopie, zonder het nawerk.)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 275,00
€ 175,00
Nr. 7886
1682, Amsterdam, Jan Rieuwertsz.
(12) 674 (26) p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (Mist het portret, titelpagina en enkele andere pagina's plaatselijk verstevigd, vochtvlek in het register.)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 275,00
€ 175,00
De Rykdom van Gods Vrye Genade, Geopend in de Bekeeringe van Cornelius Cayley, Geweezen Klerk in de Tresoorie der Princesse Douariere van Wales. Waar agter gevoegd zyn Byzonderheden van het Leeven, Afsterven en Karakter van den Eerw. Heere James Hervey. Beiden uit het Engelsch vertaald.
Nr. 9512
Van
Voor
€ 150,00
€ 75,00
Het Leven van Willem den II. Prins van Oranje, Graaf van Nassau, Stadhouder en Kapitein-Generaal van Gelderland, Holland, Zeeland, West-Vriesland, Utrecht, Overyssel, en stad en Landen, enz. enz. enz.
Nr. 9936
1738, sGravenhage, Ottho en Pieter van Thol
2 delen, (portret, XV, 1) 382 (=386), (2) 383-761 (47) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 8° (Bovenkant van de ruggen sleets. Beschrijving van het leven van Willem de Tweede door Pieter le Clercq, 1692-1759. Het werk wordt ook wel toegeschreven aan Levinus Ferdinand de Beaufort, 1675-...Meer info / foto's
Van
Voor
€ 275,00
€ 175,00
De Prophetie Van Ezechiel.
Nr. 9514
1691, Amsterdam, Abraham van Someren
(14) 711 (5) p. Half Leer, 4° (Latere band met vernieuwde marmers, plaatselijk vochtvlekken, mist de titelprent. Geïllustreerd met 12 (van 17) gravures.)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 250,00
€ 150,00
De Heerlyke en Heerscher Israels, Naderende tot den Heere met de Offerhande van zyn Eigen Ziel en Lighaam. Uitgebeelt in Schriftmatige Verhandelingen van het Lyden en Sterven des Gezegenden Saligmakers Jesu Christi. In welke na eene voldoenende verklaringe van 't letterlyke Verhaal der Euangelisten, de Swaarte, de Voorzeggingen, de bewegende Oorzaak, en de zoete Vrugten van elk byzonder deel van dat zelfde Lyden vertoont worden. En tot moetgeving der regtschapene Christenen, voornamentlyk tot ontdekking en opwekking der zorgeloze Mond belyderen toegepast.
Nr. 6830
Van
Voor
€ 300,00
€ 175,00