Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgerlijke leeven.
Nr. 10328
1685, Amsterdam, Hieronymus Sweerts
(titelprent, 18) 727 p. Origineel Leer met ribben, goud-bestempeld, 4° (Onder- en bovenkant rug aan de zijkanten gerestaureerd, plaatselijk lichte vochtvlekken in de marges. De eerste en enige druk van dit embleemboek, toegeschreven aan Pieter de la Court de jonge, 1618-1685. Het werk bevat 103 ...Meer info / foto's
Prijs
€ 850,00
Ontleedende Verklaaring van Paulus Tweeden Brief aan de Corinthers. Waarin het oogmerk en 't reden-beleid des Apostels wordt aangeweesen, de sin der spreekwijsen, door eene korte uytbreiding, ontvouwd, en de klem der bewijsen vertoond.
Nr. 10329
1708, Amsterdam, Jacobus Borstius
(30, 120, 2) 632 (24) p. Origineel Perkament, 4° (Bovenkant rug wat sleets, boekblok licht gebruind.)Meer info / foto's
Prijs
€ 125,00
Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boekken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkkelyke Talen in onse Neder-landsche Tale getrouwelyck overgeset. Door Last Van de Hoog Moog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en Volgens 't Besluyt van de Sinode Nationaal gehouden in de Jaren 1618. ende 1619. Tot Dordrecht. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, In den jaare 1773, gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen.
Nr. 10331
177X/1780, Amsterdam, (Wed. en Erve) Jeronimus Ratelband, en Johannes Bouwer
(gegraveerde titelpagina) z.p., 75 (3) p. Origineel Leer met ribben en 2 gouden sloten, goud-bestempeld en met goud op snede, 8° (Boekblok plaatselijk gebruind, bovenkant rug aan beide kanten een klein stukje ingescheurd. Mooie uitgave van een Nederlands Kerkboek, bevat het Oude en Nieuwe Testam...Meer info / foto's
Prijs
€ 3.500,00
Vyftien Predicatien over verscheide Texten van de Heylige Schrifture, Behelsende de voornaamste Pligten van een Christelijk leven. Met een Verhandeling van het Lyden en Sterven van onsen Saligmaker Jesus Christus, in eenige korte Bedenkingen over alle de Passie-Texten. Nu vermeerdert met des selfs laatste verhandeling over Eccles. 7. vs. 13. Nevens een Verhaal van sijn Leven, Afsterven en de voornaamste gevallen Hem in sijnen Dienst bejegent.
Nr. 10332
1696, Amsterdam, Gerardus Borstius
(56) 693 (13) p. Opnieuw gebonden half oud Perkament, 4° (Titelpagina wat sleets aan de randen, hoeken van het boekblok voor- en achterin omgekruld.)Meer info / foto's
Prijs
€ 500,00
Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der heylige Apostelen, Euangelisten, en Oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, Een Vertoog van de Drie Groote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor. Uytgegeven met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, neffens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge, door Hermannus Wits. WAARBIJ: Apostolische Mannen, of het Leven, Bedryf, Dood, en Martelaarschappen van de Vaderen, die ten tijde van de Apostelen, of straks na deselve hebben geleefd. Gelyk ook van de voornaamste Vaders in drie eerste Eeuwen. Met een Inleyding, rakende den voortgang der Christelijke Religie, en de Tien vervolgingen tegen deselve. Waar is bygevoegd een Tyd-Rekening, behelsende de Keysers, Burgemeesters, en de Kerkelijke geschiedenissen in die Eeuwen. Na de derde verbeterde Druk uyt het Engels vertaald door Salomon Bor. WAARBIJ: Kerkelyke Oudheden, of Beschrijving van het leven, bedrijf, dood en Schriften der voornaamste Vaderen, die gebloeyd hebben in de Vierde Eeuw. Waar in onder anderen opgehaald word de Opkomst, Aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle andere Secten in die Eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens een Inleyding, behelsende een Historisch Verhaal van den toestand des Heydendoms onder de eerste Christene Keysers. Uyt het Engels vertaald door Salomon Bor.
Nr. 10333
1698, Utrecht, François Halma, en Willem van de Water
3 werken in 2 banden, (titelprent, 14) 370 (13), (16) 376 (10), (titelprent, 18) 726 (20) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Mooie set van het standaardwerk van William Cave 1637-1713, dit werk bevat de levensbeschrijvingen van belangrijke personen in de tijd van de vroege kerk. H...Meer info / foto's
Prijs
€ 550,00
Biblia. Dat is, De gantsche H. Schrift, Grondelick ende trouwelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer Woorden, Redenen, Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere oflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsingen, der ghelijck ofte onghelijck stemmenden plaetsen, op het aller ghewiste, met Scheyd-letteren, ende versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toeghedaen die Figueren endee die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, dienende den Christelicken Leser tot verclaringhe des Texts. WAARBIJ: De CL. Psalmen Davids, VVt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtsche ouergheset, Door Petrum Dathenum. Midtsgaders den Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden. Oock is hier by ghevoecht, den Siecken Troost, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen.
Nr. 10334
1578, Leyden, Jacob Arienszoon
REPRINT, (21) 246, 186, 112, 60 folia. Leer met ribben, stempels, beslag en sloten, klein Folio L. 27 x B. 19 x D. 8 cm. (Fraaie facsimile-uitgave van de Deux-Aes Bijbel, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament en de Psalmen van Dathenus en de Formulieren. Geïllustreerd met verschillende tek...Meer info / foto's
Prijs
€ 150,00
Biblia: Dat is, De Gantsche heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met verclaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden lectien, die in ander loflicke Oversettinghen ghevonden, ende hier aen de cant toe-ghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het alder ghewiste, met Scheyt-letteren, ende Versen ghetale (daer een yeghelick Capittel na Hebreyscher wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. WAARBIJ: De Psalmen des Propheten Davids, Ende ander Lofsanghen, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgheset, Door Petrvm Dathenvm.
Nr. 10335
1608, Leyden, Jan Paedts Jacobsz.
(32) 531, (69) folia. 18e-eeuws Perkament met stempels, 8° H. x L. x B. cm (Een enkel wormgaatje in de bovenste marge vanaf de 'Handelingen', boekblok plaatselijk licht gebruind. Mooie editie van de Deux-Aes Bijbel in klein formaat, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament, de Apocriefen, de P...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.950,00
Een Klare ende Duydelijcke uytlegginghe over de Thien Gheboden des Heeren. Midtsgaders, Een corte Catechismus, sommierlijck vervatende alle de principale gronden der Christelijcker Religie. Wtghegeven inde Enghelsche tale, Door de Godsalighe ende Vvel-gheleerde Mr. Iohan Dod, ende Robert Cleaver. Wt de enghelsche in onse Neder-duytsche Tale ghetrouwelijck overgheset door Vincentivm Mevsevoet, Bedienaer des Heylighen Euangelij tot Schaghen.
Nr. 10336
1617, Leyden, voor Guiliaem Brewster
(6) 183 folia. Origineel overslaand Perkament, 4° (Vernieuwd schutblad achterin, plaatselijk vochtvlekken. Zeldzame uitgave van de eerste Nederlandse druk van dit puriteinse werk over de Tien Geboden door John Dod en Robert Cleaver. Het werk is uitgegeven door de later zo genoemde 'Pilgrim Press...Meer info / foto's
Prijs
€ 8.500,00
Het rechte gebruyck Van des Heeren H. Avontmael, Soo voor als na de bedieninge. Bestaende in meditatien, Gebeden en Danckseggingen, door C. Drelincoert, P. du Moulin, en verscheyden andere Godts-geleerden. Item, De klachte van een swaermoedige Ziel over 't gebruyck van 't H. Avontmael, met een nevensgaende Troost, door S. Simonides. Als mede hoe nootsakelick het H. Avontmael is, neffens een belijdenisse des Geloofs, voor die haar tot het selve willen begeven, door G. Udemans. Noch is op op nieus hier by gevoegt de Reyse na Beth-El, of het huys Gods, zynde innerlicke Zielbetrachtingen, die een yeder Gelovige ter Kerk gaande, en daar van komende dient te gebruyken. Desen alderlaesten druck met soete ziel-zuchten en bewegingen, vermeerdert en verbetert.
Nr. 10337
1709, Amsterdam, Pieter van Ryschooten
(titelprent, 20) 316, 11 (1) p. Origineel Leer met ribben, goud op snede en goud-bestempeld, 12° (Geïllustreerd met een titelprent en de 5 gravures. Mooi exemplaar, gebonden in een rijkelijk gedecoreerde stempelband.)Meer info / foto's
Prijs
€ 950,00
Opera ofte alle de Theologische Werken, Meest betreffende de Praktijk der Godtzaligheidt, en den Wandel van een Christen, in de plichten nevens Godt en zijne Even-naasten. Uyt het engels getrouwelijk vertaelt en van Nieus overzien door Jacobus Koelman. Met twee nodige Registers verzien, Noit soo by malkanderen gedrukt.
Nr. 10339
1664, Amsterdam, Jan Hendriksz. Boom
(8) 612 (16) p. Half Leer, 4° (Latere band, vochtvlek door het gehele boekblok.)Meer info / foto's
Prijs
€ 275,00