Nieuw > Theologie

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
De parabel van de zaaier. Vijf predikaties
Hardcover, 316 pagina's.

Gerardus van Aalst (1678-1759) heeft ruim 50 jaar op verscheidene plaatsen Gods Kerk mogen dienen, eerst te Vuuren-en-Dalem vanaf 1704, daarna Sommelsdijk in 1706, en ten laatste vanaf 1715 te West-Zaandam. Hier ging hij in 1755 met emeritaat en stierf vier jaar later op 29 juni 1759.

Deze vier preken over Matth. 13:3-8 en een preek over Matth. 3:10 zijn nauwkeurig en zo getrouw mogelijk overgezet in huidige spelling door L.C. v.d. Dikkenberg, naar een uitgave van Adrianus Douci in 1748. De oospronkelijke, hertaalde woorden zijn allen in voetnoten weergegeven.
Prijs
€ 26,50
Waar liefde woont, ons huwelijksformulier
Hardcover, 155 pagina's.

In het klassieke huwelijksformulier horen we hoe der kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over het huwelijksleven. Hebben we voldoende kennis van de inhoud? Weten we waar we tijdens de huwelijksdienst 'ja' op zeggen? Door je erin te verdiepen, zul je tot de conclusie komen dat de inhoud van dit 'oude' formulier uiterst actueel is. Bijbels onderwijs is nodig op de verdere huwelijksweg tot ons wezenlijk welzijn. Bij de behandeling van het huwelijksformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan onder andere de verkeringstijd, de huwelijksdag, de bijbelse verhouding man/vrouw binnen het huwelijk, de kinderzegen en kinderloosheid. Hoe belangrijk is het met name voor de jongere generatie om in een tijd waarin bijbelse normen en waarden (ook met betrekking tot het huwelijk) meer en meer vervagen, kennis te nemen van Gods trouw en toezegging die zo helder verwoord zijn in het huwelijksformulier.
Prijs
€ 17,50
Van kind tot kind, ons doopformulier
Hardcover, 170 pagina's.

In het klassieke doopformulier horen we hoe de kerk al eeuwenlang de Schrift laat spreken over de betekenis van de Doop in het algemeen over de kinderdoop in het bijzonder. Het onderwijs vanuit het formulier geeft ons antwoorden op vragen die in de tijd na de Reformatie leefden en op dwalingen die zich toen al openbaarden. Het zijn de vragen en opvattingen waarmee wij in onze tijd ook geconfronteerd worden, zij het vaak in andere bewoordingen en onder een andere naam. het 'oude' doopformulier blijkt uiterst actueel... Bij de behandeling van het doopformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan vragen als: Wat betekent het voor mij als jongere om gedoopt te zijn? Wat betekent het om ouder(s) te zijn van een gedoopt kind? Wat betekent dat in de praktijk van het huiselijk leven? Eveneens worden het voorrecht én de vermaning en verplichting die de Doop met zich meebrengen vanuit het formulier voorgehouden. De letterlijke tekst van het doopformulier wordt in deze uitgave regel voor regel gevolgd en uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor jongeren en jonge ouders. Ook wil het een handreiking zijn voor ambtsdragers.
Prijs
€ 17,50
Met hart en mond, ons belijdenis doen
Hardcover, 156 pagina's.

Met hart en mond - ons belijdenis doen wil jongeren vanuit de Schrift begeleiden op weg naar het doen van openbare geloofsbelijdenis. Zoals Waar liefde woont, ons huwelijksformulier dat wil doen op weg naar de knielbank en Van kind tot kind, ons doopformulier op weg naar het doopvont. Vanuit de Heilige Schrift, onze belijdenisgeschriften, de kerkorde en de kerkgeschiedenis worden lijnen getrokken naar het heden. Er wordt meegedacht met onze jonge mensen die zich in deze tijd vrijwillig willen voegen bij de gemeente. Deze uitgave beoogt onder meer bewustwording van een keus die op een kruispunt van het leven gedaan wordt.
Prijs
€ 17,50
Ten dis geleid, ons avondmaalsformulier
Hardcover, 173 pagina's.

Bij de behandeling van het avondmaalsformulier wordt op pastorale wijze aandacht geschonken aan de rechte wijze van avondmaalsviering. Daarbij zijn de woorden van de Inzetter bepalend. Onze vaderen wijzen ons aan de hand van de Schrift op het onderscheid tussen een kerkelijk recht en een Goddelijk recht. Vragen als 'wie worden buitengesloten', wie worden binnengesloten', 'wat is nodig voor een bijbelse avondmaalsviering', 'tot Wiens gedachtenis is het', 'hoe functioneert dat in het persoonlijke leven én in de kerkelijke gemeente' komen aan de orde. Juist omdat het formulier zo evenwichtig is, behoedt het enerzijds voor avondmaalsdrang, anderzijds voor avondmaalsmijding. Het relatief lange formulier wordt overzichtelijk gemaakt en regel voor regel uitgelegd. Het boek is allereerst bedoeld voor onze jongere generatie, maar wil daarnaast ook een handreiking zijn voor alle belijdende leden én de ambtsdragers.
Prijs
€ 17,50
Woorden van wijsheid voor onderwijsgevenden
Hardcover, 110 pagina's.

Als onderwijsgevende vervult u een belangrijke schakel tussen de generaties. Wat geeft u door, in woord en in voorbeeld? Wat draagt u bij aan de wezenlijke vorming van onze leerlingen, kinderen en jongeren? Hoe zullen de leerlingen zich later uw lessen herinneren?  Dient u het onderwijs met hart en ziel?
Prijs
€ 9,95
Bijbelse lessen voor docenten
Hardcover, 200 pagina's.

Om te onderwijzen is het nodig om zelf onderwezen te worden. De beste Bron daarvoor is de Bijbel. Deze bevat een schat aan richtinggevende, ondersteunende en ook bemoedigende teksten voor mensen die in het onderwijs werkzaam zijn.
De Bijbelteksten in de bundel Onderwijs voor het onderwijs zijn onderverdeeld aan de hand van de verschillende facetten van het leraar-zijn. Zowel voor het po, vo en mbo. De gekozen Bijbelpassages worden verklaard door predikanten die zelf in het onderwijs werken of erin gewerkt hebben.
Prijs
€ 12,95
Bindend Vormend Samenwerkend. Dienaar des Woords in de kerk van 2016
Hardcover, 91 pagina's.

'Wat is de opdracht voor een predikant in de kerk van 2016?' Die vraag stond centraal op een symposium ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van ds. J.J. van Eckeveld. Hij was al die jaren verbonden aan de gereformeerde gemeente van Zeist en nam binnen zijn kerkverband een grote plaats in. De drieslag Bindend, Vormend, Samenwerkend is niet alleen een opdracht voor ambtsdragers in deze tijd, maar typeert ook de ambtsbediening van de jubilaris.

Behalve de tekst van de lezingen die tijdens het symposium zijn gehouden, bevat deze bundel ook een beknopte biografische schets van ds. J.J. van Eckeveld.
Prijs
€ 9,95
De pelgrimsreis naar Sion. 21 Predikaties over Psalm 84
Hardcover, 380 pagina's.   

In het jaar 1975 bereikte ds. Aangeenbrug de leeftijd van 84 jaar en op zijn verjaardag kreeg hij de begeerte om over Psalm 84 te preken. Toen hij er eenmaal aan was begonnen, heeft hij zich de reis naar Sion geheel ingeleefd. Het was zelfs zo, dat hij de gedachte had dat hij, als hij de gehele psalm verklaard zou hebben, zelf naar huis zou mogen gaan, naar het Sion daarboven. Dat het nog negen jaar zou duren voor de pelgrimstocht ten einde was, had hij niet kunnen denken. Tot op zeer hoge leeftijd heeft ds. Aangeenbrug gepreekt, tot hij dat de laatste paar maanden van zijn leven niet meer kon. De dienst des Heeren was zijn leven en de verkondiging van het Evangelie was hem volgens zijn roeping opgelegd.

Ds. D.L. Aangeenbrug (1891-1984) werd in 1945 tot predikant bevestigd van de Gereformeerde Gemeente te Leerdam. Tevoren was hij als lerend ouderling werkzaam geweest in Nieuw-Vennep en Leerdam. Vervolgens diende hij de gemeenten Dordrecht (1946), Terneuzen (1950) en Rijssen (1960). In 1965 ging hij met emeritaat. Tot zijn overlijden in 1984 heeft hij als emerituspredikant de Gereformeerde Gemeente te Ederveen gediend.
Prijs
€ 26,90
Uitverkocht
Na dit leven
Hardcover, 167 pagina's.   

In dit boek beschrijft dominee Hette Gerrit Abma over de verwachting van een leven ná dit leven. Dit onderwerp roept veel vragen op. Hebben wij een onsterfelijke ziel? Is er een vagevuur? Wat is de heerlijkheid die God voor Zijn kinderen bereid heeft? Op een eenvoudige, pastorale wijze beantwoordt de auteur deze vragen, waarbij hij oproept tot zelfonderzoek. Hij laat zien dat sterven thuiskomen betekent voor kinderen van God. Thuis bij de Vader en bij de Eerstgeborene uit de doden.
Van
Voor
€ 14,90
€ 4,99