Nieuw > Bijbelcommentaren

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Hardcover met stofomslag.

Voor de ervaren reiziger Paulus was het heel bijzonder om ruim anderhalf jaar ononderbroken te werken in de grote handelsstad Korinte. Al spoedig kwam daar een gemeente van Christus tot stand met als kern een uitgetreden deel van de plaatselijke synagoge. In korte tijd blijkt de samenstelling van deze gemeente een melange te worden van Joden, Grieken en Romeinen, zowel arm als rijk. Na Paulus’ vertrek werd deze gemêleerde gemeente geteisterd door twist, spanningen en uiteenlopende ideeën.

In zijn eerst bewaarde brief aan deze gemeente, zo’n vier jaar na zijn verblijf geschreven, probeert Paulus orde op zaken te stellen. Een reeks uiteenlopende onderwerpen passeert de revue. Alles, van seksuele omgang, huwelijk, tucht, hoofdbedekking, avondmaal, geschenken van de Geest tot aan de opstanding van de dood wordt door Paulus besproken, waarmee hij koers probeert te geven aan deze gemeente. Hierdoor is deze brief altijd van groot belang geweest voor de praktische invulling van het christelijk leven, zowel individueel als in kerkverband.
Prijs
€ 29,90
Psalmen
Paperback,  409 pagina's.

De psalmen die ter sprake komen in deel IV, zijn voor het merendeel na de Babylonische ballingschap ontstaan - verscheidene ervan lang daarna. Historisch is van de latere tijd weinig bekend, maar de psalmen laten iets blijken van wat leefde in de Joodse gemeenschap. We horen van teleurstelling, van bitterheid over een uitheems regime dat vaak onbetrouwbaar en corrupt was. Maar er klinkt ook vreugde over het herstel van de volksgemeenschap en over de herbouw, na veel lange jaren, van de geliefde stad, Jeruzalem. Er zijn uitingen van hoop: hoop op een definitieve keer in Sions lot en op de spoedige komst van het Davidische rijk van vrede. Het loflied, als hymne en als danklied, is in het laatste deel van het psalmboek sterk vertegenwoordigd. De vreugde en de hoop winnen het van teleurstellingen en bitterheid.

Enkele grotere complexen tekenen zich af. Psalm 119, imposant getuigenis van de 'Thora-vroomheid', biedt acht dichtregels voor elke letter van het Hebreeuwse alfabet. Direct daarop volgen, heel anders getoonzet, de Opgangsliederen (Psalmen 120-134). Deze teksten moeten hebben geklonken op het grote jaarlijkse 'feest van YHWH'. Loofhuttenfeest, de psalmen 135 en 136 sluiten er logisch bij aan. Er is verder een bundeltje liederen 'van David' (Psalmen 138-145) en het psalmboek wordt besloten met vijf lofzangen (Psalmen 146-150).
Prijs
€ 39,95
Commentaar op het Nieuwe Testament, CNT complete serie, 24 delen

24 delen, Hardcover met omslag. 

Christus op aarde, Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes, Het evangelie van Gods Zoon, Handelingen, Paulus, Apostelen, Romeinen, 1 Korinthiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Efezërs, Filippenzen, Kolossenzen/Filemon, Tessalonicenzen, Timoteüs/Titus, Hebreeën, Jakobus, 1 Petrus, 2 Petrus/Judas, 1, 2 en 3 Johannes en Openbaringen

Algemeen redacteur is prof.dr. J. van Bruggen. Overige auteurs zijn: Dr. D. Anderson, Dr. H. Bakker, Dr. J. van Eck, Dr. L. Floor, Dr. R. van Houwelingen, Dr. H. van de Kamp, Dr. P. Lalleman en Dr. T. van Spanje.

Prijs
€ 750,00
Open Testament. Profiel van een commentaar CNT
Paperback, 40 pagina's.

Dit 'Profiel van een commentaar' is een nuttige wegwijzer bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament. Het geeft toelichting bij de opzet van de CNT-serie met Afdelingen en Themadelen. Korte besprekingen van een aantal centrale thema's laten verder het profiel van de serie zien: handige registers wijzen daarbij de weg naar delen waarin mee over die thema's is te vinden. Voor gebruikers van de serie Commentaar op het Nieuwe Testament een waardevolle gids!
Prijs
€ 7,75
Hardcover met stofomslag.

Het evangelie van Jezus bracht het volk Israël op een tweesprong. Sommigen wezen Hem af, anderen aanvaardden Hem als de Messias. Matteüs schrijft in die situatie de levensgeschiedenis van Jezus. Zijn boek krijgt daardoor een bijzondere diepgang. Het is het evangelie voor Israël.

Deze commentaar op dit evangelie volgens Matteüs is gericht op zijn boek als geheel. Veel moderne commentaren lezen het boek door de bril van Marcus. Matteüs zou Marcus bewerkt hebben voor latere lezers. Het blijkt dat dit uitgangspunt niet juist is en ook overbodig. Het boek van Matteüs staat op een heel zelfstandige manier in de overleveringsgeschiedenis van het evangelie. Juist als zelfstandig document blijkt het diepzinnig. Een Matthäuspassion waard!
Prijs
€ 49,90
Marcus - Het evangelie volgens Petrus
Hardcover met stofomslag.

Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangeliën. Klein in de schaduw van Matteüs en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist helemaal centraal te staan. Door velen nu beschouwd als het oudste evangelie, bron voor de anderen. Maar is het soms ook zelf weer afhankelijk van oudere bronnen? In deze commentaar op Marcus staat het boek zelf centraal. Volgens oude traditie geschreven door Marcus. Als samenvatting van wat Petrus vertelde over Jezus. Eigenlijk dus het evangelie volgens Petrus. Een evangelie uit de eerste hand en daarom boeiend!

 

Prijs
€ 49,99
Lucas - Het evangelie als voorgeschiedenis
Hardcover met stofomslag.

Met de verschijning van deze commentaar op het Evangelie naar Lucas sluit de auteur de behandeling van de zogenoemde synoptische evangeliën af. Daarmee hebben predikanten en belangstellende gemeenteleden een commentaar in handen waarvan ze jarenlang plezier kunnen hebben.
Prijs
€ 39,90
Christus op aarde - Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten
Hardcover met stofomslag.

Het aardse leven van Jezus van Nazaret, de Messias, is beschreven in vier evangelieboeken. Zijn er méér bronnen? En hoe kunnen we deze evangeliën gebruiken? Volgens sommigen zijn het allereerst geloofsgetuigenissen over Jezus en geen geschiedenisboeken. Volgens anderen zijn ze wel bedoeld als geschiedenisbeschrijving, maar maken ze elkaar minder geloofwaardig door hun onderlinge verschillen.

In het boek Christus op aarde komen deze onderwerpen breed ter sprake. De twee brandpunten van het boek zijn: 1.Op welke manier geven de evangeliën een beschrijving van Jezus’ levensgang? en 2.Welk (incompleet) beeld kunnen wij ons op grond van deze beschrijvingen vormen van Jezus’ verblijf op aarde?

Het bespreken van de harmonie tussen de vier evangeliën (bij alle verschillen) bevestigt het christelijk geloof in Jezus’ leven en werk. Niet alle vragen kunnen na zoveel eeuwen meer beantwoord worden. En het zal ook niet moeilijk zijn om het met sommige antwoorden in dit boek oneens te zijn. Het geheel van dit boek toont echter duidelijk aan dat het onmogelijk is om de evangeliën af te schrijven als historisch onbetrouwbaar. Zij bieden ieder op eigen manier het betrouwbaar verhaal van ooggetuigen.

Als inleiding op het leven van Jezus en op de beschrijving daarvan door de evangelisten biedt dit boek een waardevolle steun bij het lezen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.
Prijs
€ 29,90
Hardcover met stofomslag.

Dit deel vormt de voortzetting van Christus op aarde dat als het eerste deel van deze serie is verschenen en dat voornamelijk een chronologische beschrijving van Christus’ aardse geschiedenis bevat. In Het evangelie van Gods Zoon wordt nu een meer thematische en synthetische beschrijving gegeven van het goede nieuwe dat Jezus predikte en tegelijk zelf in eigen persoon was.

Aandacht wordt besteed aan algemene exegetische onderwerpen zoals de namen die in de vier evangeliën voor Jezus worden gebruikt, de prediking over het koninkrijk der hemelen, het optreden van Johannes de Doper en de breuk met de Joodse leiders. Verder bevat het boek een gedifferentieerd beeld van de Joodse samenleving waarbinnen Jezus’ prediking gestalte kreeg en een uitgebreide bijlage over de rol van de Farizeeën als religieuze en politieke partij.
Prijs
€ 29,90
Hardcover met stofomslag.

Paulus is een apostel met een eigen uitstraling. Volgens sommigen was zijn invloed negatief: de breuk tussen joden en christenen zou vooral door zijn optreden zijn veroorzaakt. Anderen beschouwen hem juist als de belangrijkste voorman van de kerk: de Luther onder de apostelen. Wie was hij werkelijk?

In dit nieuwe themadeel bij de serie Commentaar op het Nieuwe Testament komt Paulus ter sprake als pionier voor de Messias, Jezus Christus. Het eerste deel biedt een beschrijving van zijn levensgang en correspondentie. Daarin blijkt hoe schokmatig en onrustig Paulus' leven verliep. Alle bronnen laten ons een pioniersleven zien: avontuurlijk, onvoorspelbaar, grillig en riskant.

Het tweede deel beschrijft de plaats die Paulus inneemt binnen de ontstaansgeschiedenis van de christelijke kerk. Hoe verhoudt zijn visie op de christelijke gemeente zich tot de plaats van het volk Israël? Hoe komt de wet bij hem ter sprake? Het blijkt dat Paulus geen marginale reactie-figuur was, maar een gedreven pionier. Een voorvechter voor een christendom dat zich de realiteit van Christus' koningschap bewust is en dat zich gelijktijdig realiseert geen nieuwe religie te zijn maar de vervulling van de beloften aan Abraham.
Prijs
€ 29,90