Nieuw > Ethiek / Pastoraal

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Het zal je kind maar zijn. Gedachten over ouders en kerkverlating
Paperback, 111 pagina's.

Verdriet, boosheid, het gevoel machteloos te staan en te hebben gefaald…Voor ouders is het diep ingrijpend als hun kind de kerk verlaat. Voor ambtsdragers is het niet minder schokkend als een jongere zich losscheurt van de gemeente. Hoe kon het zover komen? Wat kun je nog doen. Waar is uitkomst? Vanuit zijn jarenlange ervaring in het pastoraat geeft de auteur een handreiking aan achterblijvende ouders, ambtsdragers en gemeenteleden.

In de serie 'Pastorale gedachten' worden thema's behandeld op het gebied van pastoraat, liturgiek en de kerkelijke praktijk in het algemeen.
Prijs
€ 9,95
't Is ook maar een mens. Gedachten over een predikant
Paperback, 141 pagina's.

Een dominee bekleedt een hoogt ambt. Mensen kijken vaak tegen hem op. Toch is een predikant ook maar een gewoon mens, een mens met beperkingen. Zijn de verwachtingen van gemeenteleden soms niet te hoog gespannen? 

Een boekje over de plaats van de dominee in de gemeente met praktische handreikingen voor de omgang tussen predikant en de gemeenteleden.
Prijs
€ 9,95
Achter gesloten deuren. Gedachten over kerkenraadswerk
Paperback, 102 pagina's.

Iedere zondag komen ze onder grote stilte met ingehouden pas de kerk binnen. Als de kerkenraad er is, kan de dienst beginnen. En als het laatste 'amen' heeft geklonken, vertrekken de broeders weer als eersten. Met de dominee. Als de consistoriedeur aan het eind van de dienst dicht is, kan de gemeente naar huis. Wat gebeurt er achter die gesloten deur? Op zondag, voor en na de dienst? En door de week, als de broeders vergaderen? Kerkenraadsleden zijn druk. Maar waarmee? Veel gemeenteleden weten maar de helft. Deze uitgave wil kerkleden informeren over het kerkenraadswerk, maar heeft ook als doel praktische tips te geven aan ambtsdragers.
Prijs
€ 9,95
Vanavond komen ze. Gedachten over huisbezoek
Paperback, 112 pagina's.

Zowel ambtsdragers als gemeenteleden zien er vaak tegenop. Hoe moet het huisbezoek verlopen? Welke vragen moeten en mogen aan de orde komen? Wat is de bedoeling en de waarde van het huisbezoek? Is het alleen voor ouders of ook voor kinderen?

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden geeft dit boekje handreikingen aan gemeenteleden en ambtsdragers.
Prijs
€ 9,95
Als grenzen vervagen. Medische beslissingen rondom het levenseinde
Paperback, 90 pagina's.

Het naderend sterven is aangrijpend. Voor de persoon zelf, maar ook voor de omringende familie, zorgverleners en ambtsdragers. Vaak onverwachts moeten moeilijke beslissingen genomen worden, waarover misschien nog nooit is nagedacht. Met de mogelijkheden van de huidige geneeskunde is een spanningsveld ontstaan tussen leven verlengen en sterven rekken. De grenzen zijn vervaagd.

Dit boek is bedoeld als handreiking om moeilijke vraagstukken rondom het levenseinde beter te begrijpen. Met behulp van een toetsingskader, waarbij de Bijbel als richtingwijzer dient, wordt duidelijk gemaakt dat het mogelijk is op verantwoorde wijze medische besluiten te nemen tot het starten, nalaten of staken van behandelingen. De auteur behandelt onderwerpen als euthanasie en palliatieve zorgverlening. Verder gaat hij aan de hand van praktijkvoorbeelden op concrete wijze in op het grijze gebied van het niet-reanimeerbeleid, de toepassing van antibiotica, kunstmatige beademing, orgaandonatie, kunstmatige toediening van vocht en voeding, het gebruik van morfine en palliatieve sedatie.
Prijs
€ 9,20
De belijdenisgeschriften - Pastoraal en actueel
Paperback, 111 pagina's.

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?

De auteurs van deze bundel laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drie-enige God. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in onze tijd. 
De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen ons leerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal en praktisch willen leiden in ons geloof.
Prijs
€ 9,95
Schoonfamilie is ook familie
Paperback, 96 pagina's.

Wie trouwt krijgt er familie bij. Soms tegen wil en dank. Gespannen verhoudingen komen helaas tot in de beste families voor. Ook onder christenen is een goede onderlinge relatie niet vanzelfsprekend. Miscommunicatie, wantrouwen, angst, vooringenomenheid, karakterstructuren, behoren tot verschillende kerkverbanden, het kunnen evenzoveel bouwstenen zijn voor wanverhoudingen in de familie. Maar al te vaak ontstaan hierdoor ook weer spanningen tussen (aanstaande) echtgenoten. Zeker als het de verhouding (schoon)ouders-(schoon)kind betreft. Kun je ondanks verschillen toch met elkaar op een christelijke (Bijbelse) wijze samenleven, in liefde, geduld en verdraagzaamheid...? In dit boekje, dat vanuit de praktijk geschreven is, probeert ds. J. Belder antwoord te geven op die vraag. Hij doet een aantal praktische suggesties om impasses te doorbreken en te werken aan een betere onderlinge verstandhouding.
Prijs
€ 9,95
En ik dan? Als ouders scheiden
Paperback, 118 pagina's.

Jaarlijks raken ongeveer 50.000 thuiswonende kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders. Hoe bewuster je die meemaakt hoe dieper je erdoor beïnvloed bent. Je draagt de pijn, het verdriet en de schaamte je leven lang mee én het wordt je vaak nog lang nagedragen.

De meeste aandacht gaat doorgaans naar de ouders. Zeker in de heftige fase van de scheiding. In dit boek komen de kinderen aan het woord. Zij vertellen - soms na jaren - hun verhaal. Daar is moed voor nodig.

'En ik dan?' is meer dan een inventarisatie van verdriet. We horen ook hoe mensen erin slagen hun leven weer op de rails te krijgen en welke plaats geloof en kerk daarbij spelen.
Prijs
€ 9,95
Alleen verder. In gesprek met weduwen
Paperback, 104 pagina's.

Je levenspartner verliezen door de dood. Een ingrijpend gebeuren dat zich nauwelijks onder woorden laat brengen. De auteur sprak met verschillende weduwen. Jonge, oudere en oude vrouwen. Dit hebben ze gemeen: ze verloren hun man. De dood verbrak het huwelijk. Plotseling of na een periode van ziekte. Uitgebreid komt het rouwproces aan de orde, maar ook het genezingsproces. Veel aandacht wordt gegeven aan de positieve rol van het geloof daarin. Dat maakt dat dit een boekje is geworden vol moed- en troostgevende gedachten.

De gouden draad is steeds dat er bij de Heere uitkomsten zijn. Er is een weg verder. Ook na die zwarte dag.
Prijs
€ 9,95
Waarom ben jij gedoopt?
Paperback, 109 pagina's.

De vraag: waarom ben jij gedoopt? Is actueel en belangrijk. Om goed te kunnen begrijpen wat de betekenis van de doop voor jou is, moet een aantal andere vragen eerst beantwoord worden. Wat is de betekenis van het verbond, en wat heeft het verbond met de doop te maken? Hoe komt het dat er in de diverse kerken zo verschillend wordt gedacht over de doop?

Op een heldere en vooral bijbels onderbouwde wijze zet dominee Van der Belt uiteen wat de waarde en de betekenis van dit sacrament is. Een waardevol boek! Niet alleen voor jongeren, maar ook voor (aanstaande) ouders die met deze vragen bezig zijn.
Prijs
€ 12,50