Oud en Zeldzaam > Voorraad

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Sinryke Fabulen, Verklaart en Toegepast Tot alderley Zeede-lessen, Dienstig om waargenoomen te werden in het Menschelijke en Burgerlijke leeven.
Nr. 10328
1685, Amsterdam, Hieronymus Sweerts
(titelprent, 18) 727 p. Origineel Leer met ribben, goud-bestempeld, 4° (Onder- en bovenkant rug aan de zijkanten gerestaureerd, plaatselijk lichte vochtvlekken in de marges. De eerste en enige druk van dit embleemboek, toegeschreven aan Pieter de la Court de jonge, 1618-1685. Het werk bevat 103 ...Meer info / foto's
Prijs
€ 850,00
Korte Onderrichtinghe ende vermaeninge aen alle liefhebbers des Vaderlandts, om liberalijcken te teeckenen inde West-Indische Compagnie: In de vvelcke Kortelijck wort aenghewesen, de nootsaekelijckheyt, doenlijckheyt ende nutticheyt van de selve. Door een liefhebber des Vaderlandts inghestelt, ende tot ghemeyne onderrichtinghe in druck vervoordert.
Nr. 9923
1622, Leyden, Isaack Elzevier (offered for sale at Amsterdam, by Dirck Pietersz.)
(20) p. Rebound half imitation Leather, 4° (Waterstain in the bottom corner of the text block, margin of the final page restored. A very influential pamphlet ascribed to Willem Usselincx, 1567-1647. This work contains a petition to sign up to invest in the WIC, the Dutch West India Company. The ...Meer info / foto's
Prijs
€ 1.750,00
Elia de Profeet kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym. WAARBIJ: Eliza de Profeet gezalft met Elias geest wonderbaar in zyn leven en dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften.
Nr. 9876
1736/1741, Groningen, Jurjen en Hajo Spandaw
2 werken in 1 band, (titelprent met verklaring, 22) 520 (15), (2, 14) 544 (15) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, 4° (Het perkament van de rug is plaatselijk wat gebarsten, mist de titelprent van deel 2.)Meer info / foto's
Prijs
€ 395,00
Historie der Kwakers, hunne Leerstellingen, Leerwyze, Zeden en Gebruiken, of Vierde Aanhangsel op de Brieven van Dr, George Wilh. Alberti, Predikant te Tundere by Hamelen: over den tegenwoordigen toestand van den Godsdienst en de Weetenschappen in Grootbrittannien. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Nr. 10106
1779, Utrecht, Abraham van Paddenburg, en Jan Martinus van Vloten
(XVIII) 188 p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 8° (Plaatselijk vochtvlekken, de eerste en laatste pagina zijn wat gebruind. Enkele aantekeningen met pen op de titelpagina.)Meer info / foto's
Prijs
€ 100,00
Beschryving van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, Behelzende, I. De Beschryving zelf, van de Stad Brielle, en den Lande van Voorn, enz. II. De Historie, Genealogie, en Successie van de Heeren, en Vrouwen van Voorn, Burggraven, en Burggravinnen van Zeeland. III. De Politike Regering, nevens de Regten, Herkomen, Koustumen, mitsgaders de Regtspleging, en manier van Procederen, in 't Civil, en Crimineel, lang voor, en ontrent het Jaar MCCCC in de Stad Briel, en 't Land van Voorn in gebruik geweest zynde. IV. De Privilegien, Octroyen, Ordonnantien, Reglementen, Keuren, Sententien van de Hoven van Justitie, Contracten, Bedykingen, en andere voorname Chartres, en Stukken, betreffende de Stad Briele, en den Lande van Voorn, mitsgaders de Privilegien, Keuren, enz. der Stede, en vrye Heerlyheid van Heenvliet. Te samen gesteld, en beschreven. En met eenige hoofddeelen, byvoegselen, en aanteekeningen vermeerderd.
Nr. 9809
1729, Rotterdam, Philippus Losel
2 delen in 1 band, (26) 376, (8) 306 (17, 1) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Plaatselijk wat plakbandresten aan de achterzijde van de kaarten. Beschrijving van de stad Brielle en het eiland Voorn door Cornelis van Alkemade, 1654-1737, vermeerderd door Pieter van der Schelling, ...Meer info / foto's
Prijs
€ 4.500,00
De Gantsche Pligt Van een Christen, of de Christelyke Zedekunde. Voorgestelt Op eene klaare en gemeenzaame wyze, tot gebruik van alle Menschen, Verdeelt in XVII. Hoofd-deelen: die, op elke Zondag 'er een geleezen zynde, alle driemaal in 't Jaar konnen door geleezen worden. Noodig voor alle Huisgezinnen. Met byzondere Gebeden by verscheide gelegenheden. Op nieuws uit het Engelsch vertaalt, en met Zinspelende Plaatjes vermeerdert.
Nr. 10107
1732, Amsterdam, Jacob ter Beek
(XXXII, 12) 616 (10) p. Opnieuw gebonden imitatie Perkament, 8° (Marge van pagina 509/510 gerestaureerd, 3 pagina's ingescheurd en geplakt. Geïllustreerd met 24 gravures in de tekst en 5 extra gravures buiten de collatie.)Meer info / foto's
Prijs
€ 250,00
Nr. 4
1772/1775, Amsterdam, Erve Frans Houttuyn/2e werk: Rotterdam, Bennet en Hake
2 werken in 1 band, (6) 80, (8) 187 (1) p. Origineel half Linnen, 8° (Band geheel geplastificeerd.)Meer info / foto's
Prijs
€ 100,00
De CXIden Psalm in sesthien Leer-Redenen ontleed, verklaard en toegepast.
Nr. 8975
1735, Utrecht, Jacobus van Lanckom
(38) 230 p. Opnieuw gebonden half Leer met ribben, 4° (vochtvlek voorin, plaatselijk wormgaatjes in de binnenste marge)Meer info / foto's
Prijs
€ 175,00
De Eerste Algemeene Sendbrief van den Apostel Petrus, ontleedender wyse verklaard, en tot syn oogmerk toegepast.
Nr. 8565
1734, Utrecht, Gysbert van Paddenburg, en Willem Kroon
(42) 970 (20) p. Origineel Leer met ribben, goudbestempeld, 4°Meer info / foto's
Prijs
€ 195,00
Ontleedende Verklaaring van Paulus Tweeden Brief aan de Corinthers. Waarin het oogmerk en 't reden-beleid des Apostels wordt aangeweesen, de sin der spreekwijsen, door eene korte uytbreiding, ontvouwd, en de klem der bewijsen vertoond.
Nr. 10329
1708, Amsterdam, Jacobus Borstius
(30, 120, 2) 632 (24) p. Origineel Perkament, 4° (Bovenkant rug wat sleets, boekblok licht gebruind.)Meer info / foto's
Prijs
€ 125,00