Oud en Zeldzaam > Reprints

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Elia de Profeet Kragtig in Woorden, Werken en Schrift. In XX. Redenvoeringen en beknopter in Rym vertoont.
1736, Groningen, Jurjen en Hajo Spandaw
REPRINT, (titelprent met verklaaring, 22) 520 (15) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 59,00
Eliza de Profeet Gezalft met Elias Geest, Wonderbaar in zyn Leven en Dood. In XXV. Leerredenen en Byschriften vertoont.
1741, Groningen, Jurjen en Hajo Spandaw
REPRINT, (titelprent met verklaaring, 14) 544 (15) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 59,00
De Leere der Waarheid tot Godzaligheid, of volledige verklaring over den Heidelbergschen Katechismus in 52 Leerredenen, en eene Inleidings-Leerrede tot dezelve. Met een bijgevoegde Voorrede, van Johannes Wilhelmus Bouvink. Onveranderde Uitgave.
z.j., z.n.
REPRINT, 2 delen, (XXII) 510, 511-1074 p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek, nieuwe druk, oude spelling)Meer info / foto's
Prijs
€ 80,00
Moses en Christus, of Tafereel der voornaamste Voorbeelden des Ouden Testaments, uit Moses Wet, en allerley Joodsche Oudheden wijdlopig t'samengesteld, verklaard en opgehelderd, en op Christus, en sijn Kerke geestelijk toegepast.
1700, Utregt, Hermannus Hardenberg, en Willem van Poolsum
REPRINT, (46) 844 p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 88,00
De Triump der Gunste Godts, Bewezen aan sijn Keurlingen, om het tot roem van haar verbonts Godt, te beantwoorden. Voorgestelt in zes Oeffeningen. Waar agter gevoegt is Geestelyke Brief-Bondel, Aan de Gereformeerde Inwoonders der Stad Gods. Een over de noodige Wedergeboorte, Een over het bewaren van 't hert en hertstogten, En een over 't welbestieren der Sinnen en Tonge.
1728, Amsterdam, Johannes Douci
REPRINT, 2 werken in 1 band, (24) 192, 120 p. Half Kunstleer, 8° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 35,00
Uitgeleezene Predikatien uit het Oude en Nieuwe Testament, Waarin de Stoffen ontleed, volgens de Grond-taal naargespeurd, uitgebreid, tot het oogmerk des Geestes gebragt, en op de gemoederen toegepast worden. Uitgegeven, onder het opzicht en met eene Voorrede van Gisbertus Matthias Elsnerus.
1750, Utrecht, Gysbertus van Paddenburg, Justus Rees, en Gysbertus Time van Paddenburg
REPRINT, (20) 497 (22) p. Half Kunstleer, 4° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 57,00
De Uitroeijinge van den Messias, ofte een korte Verhandelinge en Ontvouwinge van het Lyden onzes Heeren Jesu Christi, Tot verlossinge en zaligheid aller zyner Uitverkorene Geloovige. Voorgestelt en Gepredikt in drie-en-dertig Hoofd-Stukken.
Prijs
€ 37,00
De Spiegel der Zonde Voorgehouden aan de tegenwoordige Weereldt, en bezonder aan het zondige Nederland. Ofte Een klaare en naakte Vertooninge van 't gruwelijke Quaadt der Zonde, in haare Oorzaaken en droevighe Vruchten.
Prijs
€ 37,00
Het Naukeurige Christendom in drie Deelen Vervat, Waer van Het Eerste ontdeckt aen de Bruyt onses Heeren Jesu tot haer beschaminge en Vernederinge hare droevige Ziel en Levensvleckken nog in haer overigh tegen haer danck. Het Twede vertoont de nodige Arbeyt van Jesus Bruyt om haer zelven sonder Vlekke en sonder Rimpel hare Kostelijcken Heere en Bruydegom voor te stellen. En het Darde aenwiest een Naeckte onderscheydinge van Jesus lieve Bruyt uyt dat Krom ende Verdrayt Geslagte, dat Reyn is in sijne eygene Oogen ende evenwel van sijn Dreck niet is Afgewasschen.
1680, Leeuwarden, Hero Nauta
REPRINT, (titelprent, 46) 465 (14) p. Half Kunstleer, 8° (NIEUW, uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 39,00
De Leevendige Christen in de Doode Wereldt. Ofte Een breede verklaringe van het geestelijk leeven der waarlijk wedergeboorene. Gedaan in verscheidene predicatien over Galat. cap. 2. vs. 20.
1665, Leeuwarden, Hendrik Rintjes, en Domenicus Lens
REPRINT, (titelprent, 18) 324 (25) p. Half Leer, 8° (uitgave Snoek)Meer info / foto's
Prijs
€ 37,00