FLAVEL, JOHN

Biografie

Alle boeken van "FLAVEL, J."

Christus aan de deur van het hart
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 300 pagina's.

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop indien iemand Mijn stem dan zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

Over alle aspecten van deze tekst, Openbaring 3 vers 20, heeft Flavel gepreekt nadat hij in 1687 de herdersstaf weer had opgenomen. Vele jaren was het hem door overheidsmaatregelen niet mogelijk geweest in zijn gemeente voor te gaan. Daarna zette hij opnieuw de bazuin van het Evangelie aan de mond.

De elf preken over deze tekst zijn doortrokken van een grote vreugde over de herkregen vrijheid. Drie dingen zijn hierin kenmerkend: de heerlijkheid en de uitgestrektheid van Christus' nodiging, de verantwoordelijkheid van de mens, en het onmisbare werk van de Heilige Geest in het openen van het hart voor Christus.
Prijs
€ 26,90
Genadetijd
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 77 pagina's.

'Een gouden tijdstip, een liefelijke en schone bloem die groeit op de stengel van de tijd' - zo noemt Flavel de genadetijd die een mens van God gekregen heeft tot zijn eeuwig behoud. Tijd is een kostbaar geschenk. De apostel Paulus geeft de dringende raad voorzichtig te zijn, haar niet te verspillen, maar nuttig te besteden, tot eer van God.

'Genadetijd' is een preek over Efeze 5 vers 16: 'De tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.'
Prijs
€ 9,90
Uitverkocht
Een ware heilige
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 163 pagina's.

John Flavel (ca. 1630-1691) was een puriteinse prediker in de zeventiende eeuw. Hij was predikant van Dartmouth, een havenstad in Zuid-Engeland.

'Een ware heilige' of 'het grote werk van een christen' is een traktaat uit 1667. Flavel werd in die tijd door de wetgeving verhinderd zijn gemeente te dienen. De verhandeling is ontstaan, zo blijkt uit de opdracht, door een vraag van iemand uit zijn vriendenkring over zijn geestelijke staat. In dit werk gaat het vooral om de vreze Gods. Vanuit Spreuken 4:23 gaat hij in op het 'behoeden van het hart'. Hij biedt een diepgravende verhandeling over de vreze Gods. Flavel wijst op een drietal aangrijpende zaken. er zijn mensen die zich totaal niet om de vreze Gods bekommeren, er zijn mensen die zich bedriegen en er zijn kinderen van God die niet leven naar de eis van het Evangelie. Vooral de laatste groep mensen wil hij aansporen tot een godzalige wandel. Hij benadrukt de praktijk der godzaligheid zoals onder alle puriteinen gebruikelijk. Hij doet dat ook heel concreet met verwijzing naar allerlei situaties in het leven van alledag.
Van
Voor
€ 15,90
€ 6,50
Niet gespaard. 4 Preken
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 69 pagina's.

John Flavel (1628-1691) - Een puriteinse prediker die studeerde aan de universiteit van Oxford en een productief en graag gelezen auteur. Als predikant diende hij de gemeente van Dartmouth, een havenstad in Zuid-Engeland. Hij huwde met Johanna Randall, een godvrezende vrouw, die overleed tijdens de geboorte van hun eerste kind in 1655. De baby overleed ook. Na een jaar van rouw huwde Flavel met Elizabeth Stapell en werd opnieuw gezegend met een goed, godvrezend huwelijk, maar ook met kinderen.

Niet gespaard - Een bundeling van vier preken die handelen over Christus en Zijn Borgwerk. De titel van dit boek is ontleend aan de preek over Romeinen 8:32: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
De preken gaan over de volgende teksten:
1. Christus in Zijn wezenlijke en oorspronkelijke heerlijkheid, Spreuken 8:30
2. Christus door de Vader verzegeld, Johannes 6:27
3. De plechtige heiliging van de Middelaar, Johannes 17:19
4. Gods onbegrijpelijke liefde, Romeinen 8:32
Prijs
€ 10,90
Al treft u 't felst verdriet. Troost in dagen van rouw
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 127 pagina's.

In 1674, twee jaar na de dood van zijn tweede vrouw, schreef John Flavel A Token for Mourners. In dit boek mediteert hij over de woorden uit Lukas 7:13: ‘En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet.’ Vanuit deze Bijbelplaats helpt de auteur de lezer om na te denken over verdriet en om te onderscheiden tussen ‘gematigd’ en ‘buitensporig’ verdriet. Hij legt uit wat passend is voor een christen die rouwt en wat niet. Dit boek is vol van de Schrift, vol raad, waarschuwing en wijsheid; wijsheid verworven door meditatie en door de persoonlijke ervaring van verdriet en verlies.

A Token for Mourners, nu vertaald onder de titel Al treft u ’t felst verdriet, is al meer dan 150 jaar een bestseller in zowel Engeland als Amerika. Het heeft generaties christenouders die lijden onder de hartbrekende ervaring van het verlies van een kind veel troost gegeven.
Prijs
€ 11,95
Geschonken genade. Over de toepassing van het heil
(Nieuw > Theologie)
Hardcover met stofomslag, 510 pagina's.

Geschonken Genade beschrijft de manier waarop een mens door Woord en Geest deel krijgt aan het verlossingswerk van Christus. Hij is Degene Die nodigt, Die de Barmhartige is, de Heere der heerlijkheid, de Vertroosting Israëls, de enige Middelaar tussen God en mens. Flavel laat het werk van Gods Geest zien vanuit de rijkdom van de Schrift: hoe de mens levendgemaakt wordt en verenigd met Christus, wat het inhoudt om door God geleid en van Hem geleerd te worden, de zonde te doden en Christus te volgen. Hij sluit zijn boek af met woorden van ernstige vermaning. John Flavel werd omstreeks 1630 geboren en overleed in 1691. Hij diende - met onderbrekingen - de christelijke gemeente te Dartmouth, een stad in Zuid-Engeland. Flavel stond in de puriteinse traditie van zijn dagen en was een zeer begaafd spreker.
Prijs
€ 43,50
De tafel toegericht. Twaalf meditaties rond het Heilig Avondmaal
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 141 pagina's.

'De tafel toegericht'  wil de gedachten heenleiden naar het wonder van het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus Christus. Bij de inzetting van het Heilig Avondmaal heeft Hij gezegd dat de Kerk dit sacrament moet onderhouden tot Zijn gedachtenis. In twaalf meditaties, naar aanleiding van verschillende teksten uit de Schrift, stelt Flavel de heerlijkheid van Christus' liefde in Zijn lijden en sterven voor. De overdenkingen wijzen op de noodzaak van het geloof in de ene Naam die tot zaligheid is gegeven.

John Flavel (ca. 1630-1691) was een begaafd puriteins prediker. Hij diende, met enkele onderbrekingen, de gemeente van Dartmouth.
Prijs
€ 15,90
Uitverkocht
De fontein des levens. Over de verwerking van het heil
(Nieuw > Theologie)
Hardcover met stofomslag, 592 pagina's.

In 42 preken wordt een heldere beschrijving gegeven van het Middelaarswerk van Christus, vanaf de raad des vredes tot Zijn wederkomst in heerlijkheid. Het hoofdthema ervan is de verwerving van het heil voor zondaren. Het betreft de eerste integrale vertaling in het Nederlands. De Engelse titel van het boek is The Fountain of Life, en verscheen in 1671.

In 2008 verscheen Geschonken genade, over de toepassing van het heil. Dit boek is een vervolg op de uitgave die nu het licht ziet, maar kan ook afzonderlijk gelezen worden. Het was echter een manco dat het eerste deel nog ontbrak. In deze leemte wordt nu voorzien.

Van Geschonken genade verschijnt nu een tweede druk, tegelijk met De Fontein des levens. Hiermee is voor het Nederlandse taalgebied dit belangwekkende theologische tweeluik compleet verkrijgbaar. John Flavel (1630-1691) was predikant te Dartmouth in Zuid-Engeland. Hij stond in de puriteinse traditie van zijn tijd en was een begaafd prediker.
Prijs
€ 49,50