Alle boeken van "HARINCK, C."

Tot belijden geroepen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 139 pagina's.

Speciaal voor jongeren die belijdenis van het geloof willen afleggen of al afgelegd hebben, schreef ds. C. Harinck dit boek. De auteur beschrijft de relatie tussen doop, belijdenis en avondmaal. Hij schetst een lijn van de bijbelse en kerkhistorische traditie naar de kerk van vandaag. Allerlei vragen met betrekking tot de leer, het geloof, de gemeente en de kerk worden uitvoerig besproken. Ook gaat de auteur in op de praktische uitwerking van de afgelegde belijdenis in het dagelijkse leven. Dit pastoraal getoonzette boek biedt zowel jongeren als ouderen een waardevolle toerusting.
Prijs
€ 14,50
Uitverkocht
Christus en de christen. Een bijbels antwoord op de vraag: Wat is de bevindelijke kennis van Christus?
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 233 pagina's.

Een waar geloof is een levend geloof, een geloof dat beleefd wordt, innerlijk en uiterlijk. Dit bevindelijke element is uit vele kerken verdwenen. Verstandelijk geloven en extatische gevoelens hebben de plaats van de bevindelijke kennis ingenomen. Veel wordt voor bevinding gehouden wat geen bevinding is. In deze verwarring zoekt de auteur duidelijkheid te brengen door de Schrift op dit onderwerp na te speuren. Hij wil vooral aantonen dat het ware geloof bestaat in een persoonlijke relatie met Christus. Het gaat in de Bijbel om Christus voor ons, maar daarnaast ook over Christus in ons. De kracht van de christelijke religie is gelegen in een bevindelijke kennis van Christus. Ds. Harinck schreef dit boek in de hoop dat Christus door het geloof in vele harten zal leven.
Van
Voor
€ 21,50
€ 9,50
Onderwijzing in de christelijke leer. 52 Preken over de de Heidelbergse Catechismus
(Nieuw > Catechismusverklaringen)
Hardcover, 667 pagina's.

Preken over de Heidelbergse Catechismus raakt in ongebruik. Velen hebben geen interesse in leer en dogma. Het moet alles luchtig en gemakkelijk zijn. Je komt in de kerk voor een goed gevoel en niet om iets te leren. Veel kerken hebben dan ook de goede traditie verlaten om de gemeente iedere zondag een catechismuspreek te laten horen. De gevolgen zijn merkbaar. Wat ontbreekt het aan theologische kennis! Er ligt geen fundament onder de gemeente. Men ligt open voor allerlei wind van leer. Wat is het, in dit licht, een goede beslissing van de Nationale Synode van Dordrecht geweest om de kerken te verplichten iedere zondag uit de Catechismus de onderwijzen. Het bewaart de gemeente bij de leer van de Reformatie en brengt waar nodig een gezonde correctie aan.

Met dit doel voor ogen heeft ds. Harinck, na vele jaren over de Heidelbergse Catechismus te hebben gepreekt, een verklaring geschreven. In de preken wordt steeds teruggegrepen op Schrift en belijdenis.
Prijs
€ 59,50
De HEERE is mijn Herder. Negen preken over Psalm 23
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 127 pagina's.

Psalm 23 is een heel bekende, misschien wel de meest geciteerde Psalm. Ds. Harinck behandelde in zijn gemeente deze Psalm in een serie preken. Psalm 23 is de parel onder de Psalmen. De compositie is een meesterstuk, maar het meest bekend en geliefd is deze Psalm toch wel door zijn inhoud. David kende het herdersleven uit ervaring en wist als geen ander wat een herder is voor de kudde. Daarom was er voor hem geen beter beeld dan dit toen hij uit ervaring mocht zeggen: De HEERE is mijn Herder.
Prijs
€ 11,50
Ik geloof in God
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 128 pagina's.

Bestaat God? Wie is God? Waar is Hij? Door de eeuwen heen wordt er steeds naar God gevraagd, maar ook aan Hem getwijfeld. Velen worstelen met God, bidden tot God, geloven in God en vertrouwen op God. Anderen bestrijden Hem, vloeken en verloochenen Hem. Ook de mens in de 21e eeuw komt niet los van God.

Dit boek is geschreven om mensen die met vragen rond het bestaan van God worstelen de weg te wijzen. Voor wie bij evangelisatiewerk betrokken is, is het lezen van 'Ik geloof in God' een goede voorbereiding die niet-christen vaak stellen.

Ds. C. Harinck is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten. Naast zijn predikantschap heeft hij een groot aantal boeken geschreven.
Prijs
€ 11,90
De uitgestrektheid van de verzoening. (Van de apostolische vaders tot de synode van Dordrecht 1618-19)
Nr. 89514
(Tweedehands > Kerkgeschiedenis)
1989, Utrecht, B.V. Uitgeverij de Banier
190 p. Paperback.
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 8,00
De Geestesgaven. Een bezinning op de opkomst van de charismatische beweging
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 88 pagina's.

De bedoeling van dit boek is om de gevaren van de charismatische opvattingen over het nog voortduren van de bijzondere Geestesgaven onder de aandacht te brengen. De auteur heeft zich daarin vooral gericht op de schriftgegevens. Wat de Bijbel zegt, is immers doorslaggevend. Anders dan in zijn boek 'De Charismatische Beweging'  behandelt hij niet zozeer de theologie van deze beweging, maar beperkt hij zich tot de bijzondere gaven van de Heilige Geest. Deze zijn momenteel ook onderwerp van discussie. We leven in een tijd waarin veel mensen naar ervaring zoeken. Velen zijn ook teleurgesteld in de gevestigde kerken. Men valt des te sneller in de handen van de charismatische beweging. Ds. Harinck wil aantonen dat de visie van deze beweging op het werk van de Heilige Geest niet juist is en wijst een weg aan die uitnemender is.
Van
Voor
€ 8,90
€ 2,50
De toeleidende weg tot Christus
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 239 pagina's.

Is er voor verloren zondaren een weg die tot Christus leidt? Is deze weg voor ieder mens dezelfde? Is ellendekennis de voorwaarde om tot Christus te komen? Wordt door te spreken over een 'toeleidende' weg tot Christus het geloof niet geblokkeerd?

De worsteling met deze vragen en de (theologische) antwoorden hierop, hebben ertoe bewogen om opnieuw deze vragen en antwoorden te toetsen. In 'De toeleidende weg tot Christus' gebeurt dit op indringende wijze, in het licht van de Schrift, de Reformatie, de Nadere Reformatie en de Gereformeerde Belijdenis. 

'De toeleidende weg tot Christus'  wil hen, die met deze vragen worstelen, de juiste weg wijzen. Ongezonde ontsporingen in de leer worden op milde wijze gecorrigeerd, opdat de gezonde leer mag terugkeren en vele verloren zondaren tot Christus geleid mogen worden en in Christus vrede met God mogen vinden.
Prijs
€ 19,95
De rechtvaardigmaking
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 239 pagina's.

Serie: De Heilsorde, deel 1.

Hoewel er heden ten dage meer belangstelling is voor bijvoorbeeld opwekking, en de gaven van de Heilige Geest, blijft de vraag hoe een schuldig zondaar rechtvaardig kan zijn voor God de belangrijkste vraag. In de leer van de rechtvaardiging door het geloof klopt het hart van het Evangelie. Het is een leer waarmee alles staat of valt. Wie hier dwaalt, dwaalt in alles. Het is daarom voor de kerk, de theologie en het geloofsleven van het grootste belang deze leer bijbels en gezond te bewaren. 

De schrijver wil bij het licht van de Schrift, de Reformatie en de Nadere Reformatie zoeken naar een juist verstaan van de rechtvaardiging van de zondaar voor God. Het reformatorisch gegeven dat 'de gereformeerde kerk steeds weer gereformeerd moet worden', geldt in het bijzonder voor de leer van de rechtvaardigmaking. Alleen wanneer we bereid zijn ons voortdurend te laten corrigeren door de Schrift en de gereformeerde belijdenis, blijft de kerk gereformeerd.
Prijs
€ 16,90
Uitverkocht
Wie bent U? Een bijbels antwoord op de vraag: Wie is Jezus Christus?
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 240 pagina's.

De vraag: 'Wie is Jezus van Nazareth?' kan alleen vanuit de Bijbel beantwoord worden. Velen hebben in de beschrijving van het leven van Jezus hun fantasie en vooringenomenheid gevolgd en een eigen Jezus gecreëerd.

Dit boek wil in de spiegel van de Schrift kijken, om te zien wie Jezus Christus is. Het wil geen beschrijving van Jezus zijn die gebaseerd is op veronderstellingen, maar op de betrouwbare gegevens van de Bijbel. Op die wijze kunnen we alleen de echte Jezus ontmoeten. Tegelijk wil het een gids zijn om de ware betekenis van de Persoon van Jezus te verstaan.
Prijs
€ 21,50
Uitverkocht