Alle boeken van "KATER, M.J."

Tegen de stroom in?!
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 101 pagina's.

Er zijn veel stromen die ons leven bedreigen, en waardoor je gemakkelijk meegsleurd wordt. Eén zo'n stroom is de massa: wat 'men' vindt, bepaalt je leven. De Bijbel is een heel eerlijk boek, waarin de gevaren die ons bedreigen beschreven worden. Maar tegelijkertijd reikt de Bijbel ons ook de wapens aan om de goede strijd te voeren, vaak tegen de stroom in. Die strijd is nodig om werkelijk rust te vinden

Tegen de stroom in  is geen oppervlakkig boek! Zo vraagt hoofdstuk 1 of je een dode of een levende vis bent. Een dode vis gaat met de stroom mee, terwijl een levende vis juist tegen de stroom in gaat. Ben jij klaar om Tegen de stroom in te gaan?

Dominee Kater schuwt de vragen die jongeren hebben niet. Op zijn eigen, aansprekende manier geeft hij antwoord op vragen die door hen zelf gesteld zijn. Zo is het een boek van jongeren voor jongeren!
Prijs
€ 10,50
Uitverkocht
Geloof je dat nu echt? Antwoorden op kritische vragen over het christelijk geloof
Serie: WeerWoord - Deel 1
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 187 pagina's.

Het christelijk geloof roept in onze samenleving allerlei vragen en bezwaren op. Jezus kan toch nooit de enige weg tot God zijn? Hoe kan een liefdevolle en almachtige God zoveel lijden toestaan? Al die wonderen in de Bijbel zijn toch niet echt gebeurd?

Christenen ervaren snel verlegenheid bij zulke vragen. Hoe moet je daarop antwoorden? Kun je redelijke argumenten geven voor het geloof? Dit boek biedt een helpende hand. Om zo jongeren en ouderen toe te rusten om het gesprek met niet christenen te voeren.
Prijs
€ 9,95
Zo is er maar Een! Wie God is en welke beelden wij van Hem hebben
Serie: WeerWoord - Deel 5
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 144 pagina's.

Mensen, ook christenen, kunnen verschillende godsbeelden hebben. Deze zijn vertekend door de afstand die we voelen ten opzichte van God en vaak het gevolg van een wensgeloof. Het is opvallend dat veel aanvallen op het christelijk geloof een karikatuur ervan betreffen.

'Zo is er maar Een!' reikt vanuit de Bijbel veel aan over hoe God de Vader Zich aan ons openbaart. Wat betekent het dat God een Persoon is? Wat zegt het dat God Geest is? Waarom noemt de Bijbel Hem Liefde, waarom Licht?

Het boek geeft ook aandacht aan tegenwerpingen en alternatieve vormen van geloof om de lezer toe te rusten voor het gesprek met iemand die niet gelooft.

De grondtoon in dit boek is de verwondering over de verheven God, Die tegelijk zeer nabij is. Het benadrukt dat de enige manier om te ontdekken Wie Hij is en waar Hij is, de weg is van de terugkeer naar het Vaderhuis.
Prijs
€ 9,95
Serie: WeerWoord - Deel 7
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 138 pagina's.

In dit boek staat het geloof in God de Heilige Geest centraal. Als christenen geloven we dat God werkelijk aanwezig is in deze wereld. Niet alleen in de kerk, maar ook in de natuur. Wat betekenen de Persoon en het werk van de Heilige Geest voor deze geloofsovertuiging?

Spreken over 'Geest' klinkt zweverig en daarom is het van belang te laten zien dat dit geloof zich goed verdraagt met een met beide op de grond staan. Dan is in de eerste plaats nodig dat we binnen de kerk helder spreken over de Geest. Dat is het eerste doel van dit boek. Het tweede doel is om iets van de rijkdom van het geloof in de Drie-enige God door te geven naar buiten. Hoe gaan we het gesprek aan met andersdenkenden die bij het woordje geest allereerst aan vaagheid denken of die zich juist door dat woord aangesproken voelen, omdat ze ook iets met geesten hebben?
Prijs
€ 9,95
In de branding
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 91 pagina's.

Ongetwijfeld heb je wel eens aan de zee gestaan. Zeker als het flink waait, is dat een indrukwekkend gezicht. Rusteloos rollen de golven af en aan. Als je middenin de branding staat, is het niet alleen indrukwekkend, maar ook spannend! Door de kracht van de golven kun je aan het wankelen gebracht of meegesleurd worden. Je kunt zelfs kopje onder gaan met gevaar voor je leven.

Herken je het? Allerlei meningen over leer en leven oefenen invloed op je uit. En juist tegengestelde meningen kunnen je aan het wankelen brengen. Hoe houd jij je hoofd boven water? Laat je je meesleuren of blijf je staande?

In de branding  wil een richtingwijzer zijn naar de Rots in de branding waar je veiligheid vindt. Houvast voor je leven. Die Rots is de HEERE Zelf, zoals Hij Zich geopenbaard heeft in de Heere Jezus Christus. Alleen wanneer je op deze Rots staat, heb je vaste grond onder de voeten.

Het boek is ontstaan naar aanleiding van vragen van jongeren aan dominee Kater. Vragen uit de praktijk, van jongeren vóór jongeren.
Prijs
€ 10,50
Serie: WeerWoord - Deel 3
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 159 pagina's.

Met iemand uit het begin van onze jaartelling kun je geen relatie meer hebben in de 21e eeuw. Wanneer dus de 'stichter' van het christendom niet meer is geweest dan een rabbi, wijsheidsleraar of goeroe dan komt hij op één lijn te staan met allerlei andere bekende 'stichters' van de verschillende godsdiensten. Het merkwaardige doet zich echter voor dat binnen het christelijk geloof Jezus voorgesteld wordt als een nu nog werkelijk aanwezig iemand, die 'God in eigen persoon' is. Zijn daar goede argumenten voor, of is dit slechts een vorm van een 'blind geloof'? Het blijkt dat zelfs redelijk denkende mensen er van harte en met reden van overtuigd kunnen zijn dat we deze Jezus - als de ook vandaag Aanwezige - mogen aanbidden als God.

In de serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken. Hoe pareer je kritische vragen over het geloof? Welke argumenten gebruik je in het debat met de geseculariseerde medemens? Wat zijn onopgeefbare punten?
Prijs
€ 9,95
Tolerantie in balans - Tussen drang en dwang van individu en collectief
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 186 pagina's.

Lange tijd heeft het woord tolerantie binnen de gereformeerde gezindte geen positieve klank gehad. Nog altijd zijn er christenen die tolerantie verbinden met een toegeeflijkheid die tekort doet aan de Bijbelse principes van waarheid. Aan de andere kant is in onze samenleving een beperkte, liberale opvatting gaan domineren van wat onder tolerantie verstaan wordt. Dat heeft geleid tot een complete uitholling van dit begrip. Men zou dan in principe alle meningen als gelijkwaardig en even waar moeten zien.

In dit boek wordt daarom het woord tolerantie onder de loep genomen. Allereerst door een overzicht te geven van hoe men binnen de SGP-kring daarover gesproken heeft. Vervolgens door het woord zelf te overwegen. Het belangrijkste deel vormt de theologische bezinning op de vraag of tolerantie niet een begaanbare weg kan zijn of zelfs moet zijn voor christenen. Dit leidt tot een aantal aanbevelingen die tezamen de contouren schetsen van een Bijbels genormeerde politiek waarbinnen tolerantie een legitieme plaats heeft. Deze publicatie beoogt een verantwoording te geven naar binnen en naar buiten.

Drang is een beweging van binnenuit. Is het goed als een christen tolerant wil zijn? Dwang suggereert iets dat van buitenaf wordt opgelegd, zoals wetgeving. Tolerantie staat onder spanning van deze twee aspecten. Wanneer we zoeken naar een balans, komt ook onze visie op de verhouding tussen individu en collectief ter sprake. Om op een gezonde manier te kunnen samenleven, is een ontspannen omgang met tolerantie nodig, die geworteld is in een christelijke, gereformeerde levensovertuiging. Gelijktijdig is een studie door mw. dr. A.A. Kluveld uitgevoerd naar de actualiteit van de Gewetensvrijheid.

Dr. M.J. Kater (1962) is als universitair hoofddocent praktische theologie verbonden aan de Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken te Apeldoorn. Het onderzoek voor deze publicatie verrichtte hij in opdracht van de Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.
Prijs
€ 14,95
Tegenstrijdige verlangens. Een andere kijk op secularisatie
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 92 pagina's.

Bij secularisatie wordt vaak gedacht aan de teloorgang van de invloed van het christelijk geloof en de kerk. Niet zelden volgt dan een klaagzang over de buitenwereld. Maar secularisatie zegt misschien wel evenveel over wat er binnenshuis aan de hand is. Veel christenen worden heen en weer getrokken tussen dienst aan God en preoccupatie met de wereld die voorbijgaat.
Tegenstrijdige verlangens benadert het begrip secularisatie vanuit een verrassende invalshoek en laat zien dat het tijd is om tegenwicht te bieden. Is secularisatie misschien ook een kans, wanneer onze verlegenheid Gods gelegenheid blijkt te zijn?

Auteurs: ds. A. Beens, ds. W. Harinck, dr. P.C. Hoek, dr. A. Huigen, dr. M.J. Kater, prof. dr. H.J. Paul, ds. J. IJsselstein.
Prijs
€ 9,95