Alle boeken van "LABEE, B."

(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 126 pagina's.

Ze stonden midden in een wereld die veel leek op het leven hier en nu. Daarin draaide het allemaal om macht, rijkdom, aanzien, carrière maken. En dan ben je jong en je wilt wat... Voor Daniël en zijn vrienden was dít zeker: leven met de Heere betekent afzondering van de wereld. Wel in, maar niet van de wereld. In deze wereld, leeg van God en vol van duivelse verleidingen, een plaats innemen en tóch afgezonderd leven, hoe is dat mogelijk? Het geheim ligt in de kracht van de vreze des Heeren die staande houdt. Een leven dicht bij de Heere.

Leven in twee werelden wordt geïllustreerd in de geschiedenis van Daniël en zijn vrienden. Op aansprekende wijze tekent ds. Labee hun leven in hun omgeving, waarbij hij voortdurend lijnen trekt naar nu. Duidelijk wordt hoe verrassend actueel Gods woord is.
Prijs
€ 13,50
Hij sterkt mijn ziel. Overdenkingen rond het Heilig Avondmaal
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 92 pagina's.

Alleen het ware geloof doet ons delen in Christus en al Zijn weldaden. Met onze Heildebergse Catechismus belijden we dat de Heilige Geest dat geloof werkt in het hart door de verkondiging van het Evangelie. Diezelfde Geest sterkt het geloof door het gebruik van de sacramenten.

In 'Hij sterkt mijn ziel' valt het licht op het sacrament van het Heilig Avondmaal. De Heere Jezus, Die dit sacrament heeft ingezet, wil wijzen op de enige grond en het enige fundament van onze zaligheid, 'waar Hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijze en drank des eeuwigen levens geworden is.'

Dit boekje bevat pastoraal onderwijs aan zowel eerstbeginnenden als meer geoefenden in de genade. Er wordt afzonderlijk aandacht geschonken aan de voorbereiding, de bediening en de nabetrachting van het Heilig Avondmaal.
Prijs
€ 11,50
Waarover ging het? Gedachten over het Woord horen en bewaren
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 104 pagina's.

Elke rustdag klinkt het Woord van de levende God. Maar het is niet genoeg dat we het Woord horen. De Heere Jezus Zelf heeft gezegd: 'Zalig zijn degenen, die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren.' (Luk. 11:28) Kunnen wij het Woord bewaren? Allerlei overwegingen daarover komen in deze uitgave aan de orde. Hoe is onze voorbereiding op de preek? Hoe luisteren we naar de preek? Hoe is het gesprek over de preek in de consistorie, in de huiskamers en in de gemeente? Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de vrucht op de preek, kritiek op de preek en de preek in de rest van de week.
Prijs
€ 9,95
Moederliefde. Moeders in de Bijbel
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 94 pagina's.

In dit boek worden zestien moeders onder de aandacht gebracht, acht uit het Oude Testament en acht uit het Nieuwe Testament. Uit het leven van meerdere moeders blijkt dat ze onder de banier van Vorst Immanuël mochten leven. Het lijkt er soms om dat in het leger van Koning Jezus - in tegenstelling tot een gewoon leger - meer vrouwen dan mannen dienen. Er staan in Gods Woord echter ook voorbeelden van moeders die ons tot waarschuwing beschreven zijn. De ware moeders in Israël kenden de liefde uit God en vertoonden ware moederliefde. We horen van hen in de worsteling om het moederschap, soms onverenigd met Gods weg of echt van de weg. Toch zijn ze door een waar geloof ingegaan in de eeuwige rust, ons tot voorbeeld.
Prijs
€ 11,90
Vaderhart. Vaders in de Bijbel
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 91 pagina's.

In dit boek komen zestien vaders voor het voetlicht, acht uit het Oude Testament en acht uit het Nieuwe Testament. We lezen van een goddeloze vader en een godvrezende zoon. Ook het omgekeerde vinden we terug in de Bijbel: een godvrezende vader en een goddeloze zoon. Sommige vaders in Gods Woord zijn tot een lichtend voorbeeld voor vaders 'van alle eeuwen en plaatsen'. In andere vaders komt het gebrekvolle van het vaderschap nadrukkelijk aan de orde.

Een goede vader heeft hart voor zijn kind. Wel hebben alle vaders van nature een verdorven hart. Maar wat een wonder als een aardse vader uit genade door Christus verzoend mag zijn met God de Vader. De Zaligmaker leert Zijn volk iets kennen van het Vaderhart van God, de laatste Vader waarmee dit boek besluit.
Prijs
€ 11,90
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 107 pagina's.

Hoséa is de eerste profeet van het zogenaamde 'Dodeka-propheton', de boekrol van de twaalf kleine profeten. Alle twaalf zijn ze klein van omvang en ze pasten op één boekrol. Deze profetenboeken zijn misschien wel de minst gelezen boeken van de Bijbel. Toch behoren ze ook tot de geïnspireerde Schriften. In deze bijbelstudie over Hoséa blijkt hoe actueel zijn boodschap is. Allereerst moet de profeet het indringende oordeel over Israëls zonden aankondigen. Tegelijk predikt hij de eenzijdige liefde en trouw van God, Die Zijn volk niet kan loslaten. 

Dit is het eerste deel in de Serie Kleine Profeten: bijbelstudies voor persoonlijk gebruik en gebruik in verenigingsverband. De serie wordt uitgegeven in samenwerking met de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten. De opzet is volgens een vast stramien. Na een algemene inleiding over het bijbelboek (datering, historische context, auteur, enzovoort) volgen hoofdstukken waarin steeds een gedeelte als volgt behandeld wordt:

Wat staat er precies en in welke context?
Wat zijn de lijnen naar andere delen van de Schrift
Wat heeft dit ons vandaag te zeggen?

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.
Prijs
€ 8,90
Waarover hebben we het? Gedachten over catechisatie
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 103 pagina's.

Elke week, vanaf september tot Pasen, worden onze jongeren verwacht op catechisatie. Waarover hebben we het dan eigenlijk? In dit boekje aandacht voor de catechisant, de catecheet, de leerstof bij het catechetisch onderwijs, de catechisatielessen en de taak van ouders en kerkenraad. Ook enkele bijzondere vormen van catechisatie, zoals gehandicaptencatechese, huwelijkscatechese, belijdeniscatechese en lidmatencatechese komen aan de orde.
Prijs
€ 9,95
Momenten uit het leven van Mozes - Elf overdenkingen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 202 pagina's.

De schrijver van de Hebreeënbrief noemt in de rij van geloofshelden nadrukkelijk Mozes, de man Gods. ‘Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was, drie maanden lang van zijn ouders verborgen (…). Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao’s dochter genaamd te worden (…). Door het geloof heeft hij Egypte verlaten (…). Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht (…).’    

In de opgenomen elf preken komen elf momenten uit deze periode van het leven van Mozes voor het voetlicht. We volgen het geboren kind in de slavenhut in Gosen tot het ogenblik dat hij met zijn volk schuilen mocht achter het bloed van het Paaslam.
Prijs
€ 14,95