Christen zijn
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Hardcover, 96 pagina's.

Als christen word je steeds meer een uitzondering. Het christelijke geloof roept daarom vragen op. Waarom bidden we eigenlijk? Waarom gaan we zondag naar de kerk. Wat is de inhoud van het geloof? Allemaal vragen die mensen kunnen stellen. En welk antwoord geef je dan? Wat mooi als het gedrag van een christen op zich al een antwoord is. Als je probeert bijbels te leven en mensen aan je kunnen zien hoe waardevol en heilzaam Gods geboden zijn.

In dit boekje geeft ds. Visscher vanuit de Bijbel antwoorden op allerlei vragen rond het thema 'christen-zijn vandaag'.

De reeks 'Thema's voor tieners'  gaat in op actuele en geestelijke onderwerpen die de leefwereld van tieners raken.
Van
Voor
€ 9,90
€ 4,95
Kom er maar voor uit. Jongeren de samenleving in
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 88 pagina's.

Na het (reformatorisch) VO of MBO komen veel jongeren tijdens hun vervolgstudie of in de nieuwe werkkring terecht in een niet-christelijke leefomgeving. Wat zeg je daar als christen wel, wat niet? Wat doe je wel, wat niet? Tot hoe ver mag je gaan en wanneer moet je afstand nemen? Aan de hand van Gods Woord én vanuit de praktijk geeft ds. W. Visscher veel praktische adviezen. Grondtoon van het boekje is: 'Richt je leven naar Gods Woord en wet. Dát is de beste boodschap in de niet-christelijke omgeving.' De Heere is het waard.
Prijs
€ 9,95
Het dienen van de Heere
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 112 pagina's.

Die dienst van de Heere is een liefdedienst. Zondaren worden uit genade door het geloof behouden. Weet je hoe het met het dienen van de Heere is? Net als met een kind dat door een donker bos loopt. Alléén raakt het kind in paniek. Als vader het bij de hand houdt, heeft het niets te vrezen. Zó houdt de Heere Zijn kinderen in deze donkere wereld ook vast. Bij Hem mogen ze zich veilig weten. We lezen het in Psalm 73: 'Het is mij goed nabij God te zijn.' In dit boekje komen verschillende facetten van het dienen van de Heere aan de orde.
Prijs
€ 9,95
Crisis? Hoe het zo ver kon komen. De heilzame richtlijnen van de Bijbel
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 112 pagina's.

Het was in ons welvarende land als sinds jaren vanzelfsprekend geworden: de grote welvaart hoorde bij ons leven. Geld moet rollen en we líéten het rollen.

En toen was daar in 2008 plotseling een financiële crisis. Banken stonden te wankelen op hun grondvesten en de prijzen van de huizen gingen omlaag. De gewaande zekerheiden bleken er niet te zijn. Inmiddels is duidelijk dat we in de komende jaren allemaal een flinke stap terug moeten doen.

Wat is er precies aan de hand? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat is in deze omstandigheiden de roeping van de christenen en van de kerk? Aan de hand van de Bijbel zoekt ds. Visscher naar concrete antwoorden.

Onze bestemming ligt niet op aarde, of in geld en goederen. Gods kinderen zijn pelgrims die begeren naar Gods wil en tot nut van hun naaste te leven. Dit boekje wil daartoe een eenvoudige handreiking zijn.
Van
Voor
€ 12,90
€ 6,50
Mails van jongeren
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 136 pagina's.

Wie ben jij? Op school, op je werk, in de buurt…? Overal stellen mensen deze vraag. Jij bent gedoopt en jij gaat naar de kerk. Veel jonge mensen in je omgeving begrijpen er niets van. Zij gaan nooit naar een kerk. Daar hebben ze dus vragen over. Vragen over God, het geloof en de Bijbel. De goede antwoorden staan in de Bijbel. Maar ze zijn soms best moeilijk uit te leggen aan anderen. En er zijn soms echt 'lastige' vragen. Je weet ook niet altijd hóe je het zeggen moet. Dit boekje wil je daarbij helpen. Het is samen met jongeren gemaakt. 'Mails van jongeren' wil een hulpmiddel zijn. Juist voor onze tijd.
Prijs
€ 9,95
De zeven zegelen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 155 pagina's.

Het boek Openbaring is een troostboek voor Gods kinderen, in het bijzonder voor hen die leefden aan het eind van de eerste eeuw na Christus. Terwijl donkere wolken van vervolging zich samenpakken op aarde, mag Johannes op Patmos een geopende deur zien in de hemel. De Heere laat Zijn kind en knecht iets zien van de eeuwige toekomst van Gods Kerk. Johannes mag inblikken in het boek van Gods raad. Hij ziet verschillende ruiters. Maar welke ruiters er ook komen, op een rood, een zwart of op een vaal paard, de Ruiter op het witte paard overwint. Het Lam zal overwinnen! Het zal alles uitlopen op de eer van de drie-enige God!

Deze overdenkingen zijn bijzonder leerzaam om persoonlijk te lezen, maar ze zijn ook geschikt om te gebruiken in de leesdiensten.
Prijs
€ 16,50
De zeven bazuinen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 157 pagina's.

Het boek Openbaring is profetie. De kerk der eeuwen ontvangt onderwijs over de toekomende dingen. Het getal zeven, het getal van de goddelijke volheid, komen we keer op keer tegen. We lezen over de zeven gemeenten, de zeven zegelen, de zeven bazuinen en de zeven fiolen. Het hele boek Openbaring bestaat ook uit zeven delen.

De zeven bazuinen zijn de signalen van Gods oordelen, de zeven fiolen of schalen zijn de voltrekking van de oordelen. De oordelen Gods zijn tot straf van de goddelozen, tot waarschuwing van de onbekeerden en tot troost van Gods kinderen. De Heere doet recht. Hij is de God Die het kwaad niet ongestraft laat. Daarin mogen Gods kinderen rusten. Daarvan is het kruis van Golgotha het diepste bewijs.

De overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik. Ze kunnen ook in de leesdiensten gebruikt worden.
Prijs
€ 16,50
De zeven fiolen
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 137 pagina's.

Het Bijbelboek Openbaring gaat over de toekomst. De apostel Johannes heeft op Patmos van de Heere verschillende visioenen ontvangen waarin hij aangrijpende dingen ziet. Onder ander dat Gods oordelen over de zonde zeker zullen worden uitgevoerd. Maar de Kerk des Heeren wordt dwars door de oordelen heen vergaderd en gebouwd. De Heere zorgt ervoor dat Zijn kinderen door Zijn kracht satan, de wereld en de zonde zullen overwinnen. In deze prekenbundel wordt op eenvoudige wijze de boodschap van het boek Openbaring uitgelegd en toegepast. Ook voor onze tijd heeft dit Bijbelboek een indringende boodschap. Hoe verder de geschiedenis haar voltooiing nadert, des te meer gaan de gedachten uit Openbaring betekenis krijgen.

De overdenkingen zijn zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor leesdiensten.
Prijs
€ 16,50
De zeven gemeenten
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 140 pagina's.

De brieven aan de zeven gemeenten zijn een onderzoek van de verhoogde Christus naar Zijn Kerk op aarde. De Kerk is het lichaam van Christus. Zij moet het Evangelie van Christus getrouw belijden en hartelijk liefhebben. In woorden en levenswandel zijn christenen geroepen om het beeld van Christus te vertonen. De levende gemeente is een stad op een berg en een kaars op de kandelaar. Er kunnen dingen zijn die verblijden. De gemeenten van Smyrna en Filadélfia hadden kleine kracht maar 'Zijn Woord bewaard'. De gemeente van Sardis had de naam dat zij leefde maar Christus zegt: 'Gij zijt dood'. Ernstig en bewogen klinkt de oproep tot volharding en bekering. Ook voor vandaag hebben deze brieven veel betekenis.

De overdenkingen zijn zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor leesdiensten.
Prijs
€ 16,50
Behouden. 20 Bijbelstudies over Noach
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 126 pagina's.

De persoon van Noach herinnert ons aan de zondvloed, Gods oordeel, Gods genade, de regenboog en het verbond. Door het geloof heeft Noach de ark toebereid en werd behouden met zijn gezin. Hij wijst heen naar Christus, de Zaligmaker van zondaren. Noach is een belangrijke schakel in de heilsgeschiedenis. In het Nieuwe Testament wordt meerdere keren verwezen naar Noachs persoon en zijn dagen. Er liggen lessen in voor onze tijd.

Deze Bijbelstudies (met vragen en citaten van oudvaders) zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor Bijbelstudiegroepen. Ook voor jongeren!
Prijs
€ 9,95