Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Zedich Ondersoeck, Op het Boecxken, Welck D. Gvilhelmvs Perkinsivs, een seer gheleert Theologant, voor eenighe jaren uytgegheven heeft vande maniere ende ordre der Predestinatie. Mitsgaders oock vande grootte der Goddelijcker ghenade. Wt het Latijn in Nederduytsche tale overgeset. Is hier tusschen de woorden D. Arminij inghevoeght den gheheelen text D. Perkinsij, die in dit boeck wedergheleydt wordt.
Nr. 10061
1617, Gouda, Jasper Tournay, voor Andries Burier
2 delen in 1 band, (8) 238, (8) 101 (10) p. Opnieuw gebonden oud Leer met stempels, 4° (Plaatselijk vochtvlekken, eerste pagina's erg teer aan de randen en plaatselijk verstevigd, wormgaatjes in marge laatste 20 pagina's.)Meer info / foto's
Prijs
€ 375,00
Het Goddelyke Leven. In drie Verhandelingen, I. Van de Kennisse Godts. II. Van het Wandelen van Godt. III. Van de Ommegank met Godt in Eensaamheydt. Vertaelt uyt het Engelsch, door Nathanael Knowles.
Nr. 10062
1686, Leeuwarden, Gerardus Hoogslag
3 werken in 1 band, (12) 267, (4) 229, (6) 144 p. Origineel Perkament, 8° (Wat los in de band.)Meer info / foto's
Prijs
€ 350,00
Het Nootwendigh Middel der Behoudenis, Krachtigh gepredikt en voorgestelt, tot opweckingh van de onboetvaerdige Sorgeloosen deser Eeuw, of verhandelingh der ware Bekeeringe. En nu uyt het Engels vertaelt dor Petrus Heringa. Den tweeden Druck.
Nr. 10063
1678, Amsterdam, Johannes van Someren
(48) 568 p. Origineel Perkament, 8° (Vernieuwde schutbladen, plaatselijk vochtvlekken, wormgaatjes in de onderste marge.)Meer info / foto's
Prijs
€ 400,00
Veertig Samen- en Alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond, met Printverbeeldingen. Tweede Druk.
Nr. 10064
1744, Amsterdam, Jacob ter Beek
(titelprent, 12) 348 (2) p. Origineel Perkament met stempels, 8° (Vernieuwde schutbladen, boekblok wat gevlekt, enkele gravures ingescheurd, mist de franse titelpagina met op de verso de verklaring van de titelprent en de laatste pagina. Geïllustreerd met een titelprent en 39 (van 40) dubbe...Meer info / foto's
Prijs
€ 225,00
Eens Christens Reyse na de Eeuwigheyt. Vertoonende Onder verscheyden aerdige Sinnebeelden, De gantsche staat van een Boetvaardige en Godtsoeckende Ziele. In 't Engels beschreven, Ende nu Om desselfs voortreffelickheydt in 't Nederlants vertaelt. Verciert met verscheyde Figueren, en nieuwe Versen. Den sesten Druck.
Nr. 10065
1698, Kampen, Severeyn Gron
(titelprent) 285 (1) p. Origineel Perkament met omslag, 12° (Mist katern C en de laatste pagina. Geïllustreerd met een titelprent en diverse houtgravures in de tekst. Uitgave niet in NCC.)Meer info / foto's
Verkocht
Historisch Verhaal, ofte Een deductie van zaaken, raakende het formeren van de Republique van Holland ende West-Vriesland, de veranderinge in de Regeringe, met den gevolge van die, zedert den jaare 1572. Ende het geene dezelve Republique naar het verlopen van een eeuwe in den jaare 1672 is overgekomen, byzonder Van het voorgevallene in de jaaren 1672 en 1673, in ende omtrent de Steden Wouren en Oudewater, waar by de Schryvers van dien tydt werden wederlegt. Alles vervat in twee Brieven. De twede Druck, veer Vermeerdert door den Autheur.
Nr. 10066
1736, Leyden, Coenraad Wishoff, en Juriaan Wishoff
(2, 34) 464 p. Origineel Leer met ribben en stempels, 4° (Band aan de randen sleets, zijkant van de rug gerestaureerd, boekblok licht gebruind.)Meer info / foto's
Prijs
€ 200,00
Anatomia Corporum Humanorum centum et quatuordecim tabulis, singulari artificio, nec minori elegantia ab excellentissimis, qui in Europa sunt, artificibus ad vivum expressis, atque in aes incisis illustrata. Amplius explicata, multisque novis anatomicis inventis, chirurgicisque observationibus aucta Guilielmo Cowper accedunt ejusdem introductio in oeconomiam animalium, & Index in totum Opus. Omnia nunc primum latinitate donata. Curante Guilierlo Dundass.
Nr. 10067
1739, Leiden, Johan Arnold Langerak
(frontispiece, 9) 59 (2), 114 folia. Rebound half Leather with 5 raised bands, large Folio 54 x 38 cm. (The pages are occasionally soiled, mostly in the margins, some of the plates are reinforced on the verso, the pages of the Appendix are reinforced in the margins. Otherwise a good and firm copy. U...Meer info / foto's
Prijs
Prijs op aanvraag
Op aanvraag
Vraagbybel, of Korte en bondige Verhandelinge van alle Historische Boeken des Ouden Testaments. Van Kapittel tot Kapittel, Door Vraagen en Antwoorden opgestelt, en met nuttige Leeringen en Onderwyzingen verrykt. Ten Dienst van alle Beminnaars der H. Schriftuur.
Nr. 10068
1719, Rotterdam, Nicolaas Korte
(titelprent met verklaring, 2, portret, 22) 628 p. Origineel Leer, goudbestempeld, 8° (Mist het tweede portret, vochtvlekken voor- en achterin het boekblok, zijkanten rug gerestaureerd, verder een mooie stempelband met op het voorplat 'Johann Kroll, Anno 1719' gestempeld. Vraagbijbel over het Ou...Meer info / foto's
Prijs
€ 200,00
Nr. 10069
1692, Amsterdam, Daniel van den Dalen
(8) 140 p. Papieren Band, 4° (De band is van latere datum en is op de rug geplakt, wormgaatjes in de onderste marge.)Meer info / foto's
Prijs
€ 195,00
Veertien Betrachtingen, over de Voorbooden der Eeuwigheit. Dat is, over de Opstanding der Dooden en het Laatste Oordeel. Tot een vervolg van de Elf Betrachtingen, over het Sterven en den Doodt des Menschen, van wylen den Heer Professor Fr. Adolf Lampe. Uyt het Hoogduytsch Vertaalt, door Isaac le Long.
Nr. 10070
1736, Amsterdam, Marten Schagen, Adriaan Wor, Erve Gerard onder de Linden, en Hendrik Vieroot
(20) 747 (24) p. Origineel Perkament, 8° (Opnieuw in de band gezet, laatste 3 pagina's register in kopie.)Meer info / foto's
Prijs
€ 100,00