Oud en Zeldzaam > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Historie der Kwakers, hunne Leerstellingen, Leerwyze, Zeden en Gebruiken, of Vierde Aanhangsel op de Brieven van Dr, George Wilh. Alberti, Predikant te Tundere by Hamelen: over den tegenwoordigen toestand van den Godsdienst en de Weetenschappen in Grootbrittannien. Uit het Hoogduitsch vertaald.
Nr. 10106
1779, Utrecht, Abraham van Paddenburg, en Jan Martinus van Vloten
(XVIII) 188 p. Opnieuw gebonden Kunstleer, 8° (Plaatselijk vochtvlekken, de eerste en laatste pagina zijn wat gebruind. Enkele aantekeningen met pen op de titelpagina.)Meer info / foto's
Prijs
€ 100,00
De Gantsche Pligt Van een Christen, of de Christelyke Zedekunde. Voorgestelt Op eene klaare en gemeenzaame wyze, tot gebruik van alle Menschen, Verdeelt in XVII. Hoofd-deelen: die, op elke Zondag 'er een geleezen zynde, alle driemaal in 't Jaar konnen door geleezen worden. Noodig voor alle Huisgezinnen. Met byzondere Gebeden by verscheide gelegenheden. Op nieuws uit het Engelsch vertaalt, en met Zinspelende Plaatjes vermeerdert.
Nr. 10107
1732, Amsterdam, Jacob ter Beek
(XXXII, 12) 616 (10) p. Opnieuw gebonden imitatie Perkament, 8° (Marge van pagina 509/510 gerestaureerd, 3 pagina's ingescheurd en geplakt. Geïllustreerd met 24 gravures in de tekst en 5 extra gravures buiten de collatie.)Meer info / foto's
Prijs
€ 250,00
Waare Afbeelding der Eerste Christenen. Volgens hun Leevendig Geloof, en Heylig Leeven. Uyt de getuygenissen, voorbeelden, en redenen der oudste en achtbaarste Kerkelyke Schryveren, volgens de waarheyd der eerste en eenigste Christelyke Godsdienst, allen Liefhebberen der Geschiedenissen, en voornaamelyk der Aaloudheyd, als een nutte Kerkelyke Historie, Getrouwlyk en onzydiglyk voorgesteld. Uyt het Hoogduytsch vertaald door Willem Sewel. Met kopere Plaaten vercierd.
Nr. 10108
1700/1701, Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, Barent Visscher, en Jacobus van Nieuweveen
2 delen, (titelprent met verklaring, 24) 707 (12), (titelprent met verklaring, 8) 568 (12) p. Origineel Perkament met ribben en stempels, Folio (Plaatselijk vochtvlekken in de marges, boekblokken heel licht gebruind, voorwerk deel 1 aan de randen verstevigd, scharnier voorplat deel 1 gerestaureerd. ...Meer info / foto's
Prijs
€ 900,00
Nr. 10109
1685, Amsterdam, voor d'Autheur, by Timotheus ten Hoorn
(14) 938 (30) p. Leer met ribben en stempels, 4° (De band is sleets aan de randen, boekblok plaatselijk licht gebruind, mist de titelprent en 1 van de uitvouwbare gravures. Zeldzaam historisch werk over voorspellingen door Joannes Aysma, ca. 1636-. Geïllustreerd met 35 gravures, waarvan 14 ...Meer info / foto's
Prijs
€ 950,00
Iob. Met een volle verclaringe over de twee eerste Capittelen, ende met schone zeer-rijcke Summarien over de navolghende veertich, mitsgaders eenige grondighe openinghe van den Text. In 't Latijn beschreven, ende nu ghetrouwelijck over-gheset. Waer-by nieuwelincx gevoucht zijn, Een ontledinghe vande volle verclaringhe der tvvee eerste Capittelen, d'ordeninghe ende den Inhout van dien in 't corte ende onderscheydelijck op de cant aenwijsende, ende de voornaemste leringhen die over de resterende veertich Capittelen nuttelijck aengemerct connen worden, insghelijx elck te sijner rechter plaetse verteeckent. Maeckende t'zamen een volcomen uytlegginghe deses Boucx, ende aldus met grooter trouwe ende naersticheyt ghestelt, ende in een Corpus te zamen ghebracht. Door Ioannem Gerobulum.
Nr. 10110
1600, Amsterdam, Laurens Jacobsz.
(12) 378 (1) p. Origineel overslaand Perkament, 4° (Lichte vochtvlekken in de marges van de laatste pagina's, enkele pagina's aan de randen verstevigd, op ca. 4 pagina's inktvlekken, echter geen tekstverlies. Verder een mooie uitgave van dit zeer zeldzame werk.)Meer info / foto's
Prijs
€ 1.800,00
Nr. 10111
1714, Ulm, Eliae Kühn, and Christian Ulrich Wagner
(2, portrait, frontispiece, 58) 528, (2) 346 24, (2) 252 (2) p. Contemporary blind-stamped Pigskin over wooden boards with 4 raised bands, corner-pieces and clasps, Folio (The text block is slightly browned throughout, the first few and final 6 pages are soiled, the margins of page 249/250 of the Ne...Meer info / foto's
Prijs
Prijs op aanvraag
Op aanvraag
Jaarlykse Bibel-Balance ende Dagelyks Harmonye-Boeck. Daer-inne yder Derden-deel van het Oude Testament seer gelukkig tegen het geheele Nieuwe Testament wert gebalanceert. Tot ontdeckinge van boven de veertien hondert Hemelsche Harmonyen ofte t'samenstemmingen der twee Heyl, Testamenten, alle wederzijdts binnen de particuliere palen van de respective Dag-portien. Streckende tot vereeninge, versterckinge, ende verquickinge der Christenen: Mitsgaders tot Bekeeringe ende Behoudenisse der Ioden ter bequamer tijdt. Hebbende voor aan, een dienstige Inleyding, ende agter aan, een gerieffelyk Register. Homt ende Siet (tot een Proeve) de Harmonyen, behoorende in dit Boeck tot den dag van heden.
Nr. 10112
1675, Delft, Arnold Bon
(36) 308 (36) p. Origineel half Perkament, 4° (De marmers van de platten zijn wat sleets, mist de titelprent. Zeldzaam werk van Johan Cornelisz. van Bleiswijk, 1618-1696. In het werk staan voor iedere dag van het jaar enkele bijbelteksten uitgeschreven uit zowel het Oude als Nieuwe Testament wel...Meer info / foto's
Prijs
€ 500,00
Het Leven en Bedryf van den Heere Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Met Plaaten. Op nieuw uitgegeven.
Nr. 10113
1835-1837, Dordrecht, F. Boekee
5 delen, (portret, XVIII, 2) 469 (1), (XIII, 2) 496, (2) 342 (1), (2) 485 (1), (XIX) 399 (1) p. Origineel half Leer met ribben, 8° (De scharnieren van de banden zijn ingescheurd. Geïllustreerd met een portret en 8 gravures, waarvan 7 uitvouwbaar.)Meer info / foto's
Prijs
€ 300,00
Kort Verhael van de Reformatie, En van den Oorlogh tegen Spanje, In, en ontrent de Nederlanden. Tot den Jare M.DC. Uyt verscheyden geloofwaerdige Historien en authentijcke stucken onpartijdighlijck by-een-gestelt. De tweede druck verbetert en vermeerdert. Daer noch by is gevoeght het Chronijxken der Nederlandtsche geschiedenissen sedert het jaer 1600. tot het Jaer 1658. De vierde druck.
Nr. 10114
1658, Amsterdam, Abraham Wolfganck/2e werk: Amsterdam, Jan Rieuwertsz.
2 werken in 1 band, 288 (24), 226 (6) p. Origineel overslaand Perkament, 12° (Plaatselijk vochtvlekken in het onderste gedeelte van het boekblok.)Meer info / foto's
Prijs
€ 350,00
Kostelijcke Hulp-Middelen en Raedt tegen des Satans Bedriegeryen: ofte Heylsame Genees-middelen tegen de Sieckten en qualen van geloovige en ongeloovige. Dienende tot een medt-geselle en Leyts-man voor die gene die in Christo of buyten Christus zijn. Die Gods ordinantien verachten of versuymen onder voorwensel datse sonder die wel leven konnen. Voor die gene die in geestelijcke dingen toe of afnemen. Die in strijt of geestelijcke verlatingen zijn. Verdrukt of tegen geloopen werden. Die verseeckeringe hebben, of deselve missen, &c. Uyt het Engels vertaelt, door Bartholomaeus Reyniersen.
Nr. 10115
1688, Amsterdam, Joannes Boekholt
(16) 432 (14) p. Leer, 8° (Vernieuwde rug, originele platten, titelpagina en pagina 209/210 in kopie, mist laatste pagina voorwerk.)Meer info / foto's
Prijs
€ 150,00