Oud en Zeldzaam > Afgeprijsd

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Hora Novissima, dat is Laetste Uyre ofte een Klare verhandelingh van de Scheppinge ende ondergangh des Werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de laetste tijden.
Nr. 6944
1661, Amsterdam, Arent van den Heuvel, en Baltus Boeckholt
REPRINT, (titelprent, 30) 191, 294 (16) p. Half Leer met ribben, 4° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 55,00
€ 40,00
Vier Uitnemende en Zielroerende Oeffeningen over het Verbond der Genade, Gedaan in s'Gravenhage. Vermeerdert met een Vredehandeling van het Vredeverdrag of het Verbond der Verlossinge tusschen Godt den Vader en God den Zone over de Uitverkoornen, Nevens Eenige Gezangen over dezelve Stoffen.
Nr. 7767
1737, Leyden, Jan en Hendrik vander Deyster
REPRINT, 227 (1) p. Half Leer met ribben, 12° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 35,00
€ 25,00
De Leere der Waarheid tot Godzaligheid. Of, Volledige Verklaaring over den Heidelbergschen Katechismus, in twee en vyftig Leerredenen: en eene Inleidings Leerrede tot dezelve. Uitgewerkt en Gepredikt. Met een bygevoegde Voorrede van Johannes Wilhelmus Bouvink.
Nr. 5392
Van
Voor
€ 275,00
€ 175,00
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonde worden.
Nr. 6051
1716, Dordrecht, Pieter Keur, en te Amsterdam, Pieter Rotterdam
(gegraveerde titelpagina, 23) 332, (2) 144, (14) 169, (2) 58 folia. Origineel Leer met ribben, stempels, sloten en beslag, Folio H. 39 x B. 26 x D. 13 cm. (vernieuwde rug en schutbladen, mooi exemplaar)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 1.250,00
€ 750,00
De Prophetische Duyve met een Olijf-taxken.
Nr. 6945
1660/1664, Leeuwarden, Lambert Dronryp
REPRINT, 2 delen in 1 band, (26) 413 (10), (36) 368 (34) p. Half Leer met ribben, 4° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 100,00
€ 70,00
Sommige Generale Aenwijsingen, Tot een troostelijcke Wandelinge met godt. Verhandelt in een Sermoen tot Kettering, inde Provintie van North/Hampton, met vermeerderinge. Uyt het Engelsch in 't Neder-duyts over-geset, door Julius Aysonius Huising.
Nr. 6920
z.j., Utrecht, Willem Snellaert
REPRINT, (50) 660 (14) p. Half Leer met ribben, 8° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 60,00
€ 45,00
Laetste, ende seer gheleerde werck, Vande vier Uitersten. De Dood, het Oordeel, de Helle, en de Hemel. Synde Een Christelijck wapen teghen den quaeden ende laetsten dagh. Uit het Engelsch over-gheset, door Julius Aysonius. Verbetert en vermeerdert met een Register.
Nr. 6921
1652, Amsterdam, Hendrick Doncker
REPRINT, (titelprent, 28) 199 p. Half Leer met ribben, 8° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 35,00
€ 25,00
Toet-Steen der Conscientie, ofte Proeve over den Standt der Ware gelucksalicheydt, in seeckere Predicatien over den eersten Psalm Davids, voorgestelt in 't Engelsch, binnen Oxford, ten Pauls-Cruyce. Ende om zyne voortreffelijckheyt sesmael in Enghelandt herdruckt. Nu in onse Nederduytse sprake overgeset, door Julius Aysonius.
Nr. 7768
1638, Utrecht, Lucas Symonssz. de Vries
REPRINT, (52) 430 p. Half Leer met ribben, 8° (NIEUW, uitgave Schot)Meer info / foto's
Van
Voor
€ 45,00
€ 35,00
Gedenkboek van Stad en Lande, in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden. Nevens een bericht aangaande het christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. Als mede ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest, met enige bijzonderheden van 's lands hogeschool, de bezorgers, en hoogleeraars.
Nr. 9504
Van
Voor
€ 250,00
€ 150,00
Betragtinge van Gods Werken, zoo der Natuur als der Genade. Volgens Aanleiding van den LXVsten Psalm, Ingerigt op alle de LII. Zondagen van het geheele Jaar, Benevens een Aanhangsel van V. Feest en VI. Lydens Overdenkingen met Aanmerkingen en Ophelderingen. Tweede Deel.
Nr. 9507
Van
Voor
€ 150,00
€ 75,00