Nieuw > Nieuwe aanwinsten

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
De belijdenisgeschriften - Pastoraal en actueel
Paperback, 111 pagina's.

De belijdenisgeschriften van de Vroege Kerk staan vol met diepzinnig klinkende uitdrukkingen. Zijn die voor ons nog wel toegankelijk? En is het belijden van de Reformatie in de Heidelbergse Catechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis nog wel relevant?

De auteurs van deze bundel laten zien hoe de belijdenissen van de Vroege Kerk ons helpen op een zuivere manier te geloven in de drie-enige God. Het spreken van de Reformatie over de rechtvaardiging en de sacramenten blijkt nog altijd opvallend actueel tegenover allerlei stromingen in theologie en kerk in onze tijd. 
De auteurs maken niet alleen duidelijk dat deze belijdenissen ons leerstellig de weg wijzen, maar laten ook zien hoe ze ons pastoraal en praktisch willen leiden in ons geloof.
Prijs
€ 9,95
Volg gij Mij - Zoekende zondaarsliefde
Hardcover, 69 pagina's.

In dit geschenkboekje, dat is samengesteld uit de nagelaten meditaties en preken van de geliefde ds. F. Bakker (1919-1964), staat het thema 'Volg gij Mij' centraal. 
De overdenkingen spreken van Gods zoekende zondaarsliefde, de droefheid naar God, en wenende zondaren die aanhoudend smeken: 'Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.' Er is ook bemoedigend onderwijs in te vinden voor hen die op de weg des levens mogen wandelen. De Heere weet wat van Zijn maaksel zij te wachten. Hij heeft beloofd: 'Ik zal Israël zijn als de dauw.' Zo God dan voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

samengesteld door j. Kranendonk-Gijssen
Prijs
€ 10,95
Terug naar de Reformatie?! Gesprekken over 500 jaar Reformatie.
Paperback, 230 pagina's.

Vijfhonderd jaar geleden gaf God aan Maarten Luther de geest van het onderscheid. Hij werd, met vele anderen, gebruikt om de kerk te reformeren. Wij kijken terug, maar ook vooruit. Wat heeft de Reformatie van toen mensen van de 21e eeuw te zeggen? En … is zo’n Reformatie misschien vandaag ook nodig? Leunen we mogelijk teveel achterover in onze rustbankjes, terugblikkend met een zekere tevredenheid? Staan wij qua leer en leven nog op hetzelfde niveau als de reformatoren?
In deze interviewbundel zoeken zeven predikanten en drie anderen uit de gereformeerde gezindte naar eerlijke antwoorden  op dit soort vragen.
Adriaan van Belzen (1975) publiceerde diverse interviewbundels en is medewerker van de rubriek In gesprek van pastoraal blad Om Sions Wil.
Prijs
€ 14,95
(Dames) Zakbijbel, (9 x 12,5 cm)
JB 18
Zakbijbel klein (SV), met Psalmen en formulieren.
Zilverenslot, antiekbruinleer, goudsnee, 9 x 12,5 cm.
Inclusief koker.
Uit voorraad leverbaar.
Prijs
€ 285,00
Door de Geest geleid. Veertig preken over Romeinen 8
Hardcover, 319 pagina's.

Deze preken hebben nog niets van hun waarde verloren. Ze getuigen van een diepe belangstelling voor het zielenheil van de hoorders. Voortdurend wordt het enige geneesmiddel voor verloren zondaren voor ogen gesteld: het geloof in de Heere Jezus Christus. Binning spoort aan tot zelfonderzoek. Hij roept de gelovigen op om ernst te maken met de levensheiliging, door dicht bij Christus te leven en Zijn voetstappen te volgen.

Al snel nadat deze preken in Schotland waren uitgegeven (in 1670), zijn ze ook in het Nederlands verschenen onder de titel Des zondaars heiligdom. De leesbaarheid van deze vertaling liet echter te wensen over. Door de Geest geleid is een geheel nieuwe vertaling door J. Valk.  

De Schotse puriteinse predikant Hugo (Hugh) Binning (1627-1653) kende al op jonge leeftijd de verborgen omgang met God. Hij overleed na een korte ziekte op 26-jarige leeftijd. De preken over Romeinen 8 hield hij voor zijn gemeente te Govan, toen nog een agrarisch dorp dicht bij Glasgow.
Prijs
€ 34,90
Voordeelpakket - Elia en Elisa - 5 delen
Van
Voor
€ 74,50
€ 49,50
Prijs
€ 14,90
Komt herwaarts tot Mij
Hardcover, 110 pagina's.

Komt herwaarts tot Mij. Het zijn woorden van Christus toen Hij Zich erover verheugde dat de dingen van Gods Koninkrijk aan de eenvoudigen werden geopenbaard. Vanuit de liefde van Zijn hart gaat ook nu nog de nodiging uit aan allen om te komen tot het heil en rust te vinden voor de ziel.
In vier preken behandelt Thomas Boston de bekende woorden uit Mattheüs 11 vers 28: 'Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven'.

Thomas Boston (1676-1732) heeft twee gemeenten gediend: Simprin en Ettrick. Hij was een van de bekendste Schotse theologen in de achttiende eeuw. Zijn geschriften getuigen van een innige godsvrucht en een diepe kennis van Gods Woord. 

Uit het Engels vertaald door N.A. Eikelenboom.  

Prijs
€ 11,90
Het gedierte des velds. Onderwijs door dieren vanuit de Psalmen
Serie: Het gedierte des velds - Deel 2
Hardcover, 112 pagina's.

Ds. B.J. van Boven staat stil bij het onderwijs dat de Heere in verschillende Psalmen geeft vanuit de natuur. In dit boekje worden de leeuw, het hert en het schaap onder de aandacht gebracht.

Op eenvoudige wijze worden in deze drie separerende preken lijnen getrokken van het dagelijkse leven naar de tere zorg die de Heere aan Zijn volk betoont. Zij leren dat Hij goed is voor goddeloze en slechte mensen.
Prijs
€ 11,90
Belijdenis doen, maar hoe?
Hardcover, 132 pagina's.

Jaarlijks leggen veel jonge mensen en soms ook ouderen belijdenis af van het geloof. Dit boek is bedoeld als voorbereiding daarop en als evaluatie daarna. We kunnen wel belijdenis doen, maar hoe doen of deden we het? Wat brengen we ervan terecht? De Heere ziet immers de gesteldheid van ons hart aan.  

De stof uit deze overdenkingen kan dienstdoen in de leesdiensten, voorafgaand aan het doen van belijdenis in de gemeenten. De preken zijn gericht op jonge mensen, bevatten veel actuele voorbeelden en benadrukken de noodzaak om dagelijks belijdenis te doen. 

Korte inhoud:
- Strijd den goeden strijd des geloofs (1 Tim. 6:12)
- En gij, mijn zoon Salomo, ken den God uws vaders en dien Hem met een volkomen hart en met een willige ziel (1 Kron. 28:9)
- Wordt dezer wereld niet gelijkvormig (Rom. 12:2)
- Uw volk is mijn volk en uw God mijn God (Ruth 1:16, 17).
- Zoekt Mij en leeft (Amos 5:4)
- Zij hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren (Hebr. 11:13b, 14)
Prijs
€ 14,95