Oud en Zeldzaam > Highlights

Alleen auteurs beginnend met A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z   |   of bekijk alle boeken in deze categorie
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Mis-stellingen die in den Eersten Druck gevonde worden.
Nr. 201507
1729, Dordrecht, Pieter and Jacob Keur
(engraved titlepage, 19) 302, (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia. Contemporary gold-stamped Leather with 8 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, richly decorated with gold and gilt-edged text block, Folio H. 45,5 x L. 28 x W. 11 cm. (The spine-ends are somewhat split, bottom spine is worn and the ...Meer info / foto's
Prijs
€ 8.500,00
Nr. 201511
1729/1729/1712, Dordrecht, Pieter and Jacob Keur/Luyken: J. Covens, and C. Mortier/Weigel: Nürnberg, C. Weigel
3 works in 3 bindings, (engraved frontispiece, 19) 144, (1) 145-302 (2) 134, (12) 164 (2) 66 folia., Luyken: 60 (of 62) folia., Weigel: (frontispiece) 151, (frontispiece) 108 folia. Contemporary gold-stamped Leather with 7 raised bands, richly decorated with gilt, gilt-edged and gauffred text blocks...Meer info / foto's
Prijs
€ 19.500,00
Nr. 201538
1793, Ghent, Pierre Charles de Loose
(titlepage, portrait, dedication with 2 portraits) 188 folia. Contemporary half Leather with 7 raised bands, large Folio H. 49,5 L. 31 x W. 5 cm. (Near the edges slightly grazed, especially at the top of the spine. Exceptionally beautiful manuscript with 188 large figures of men and women in sixteen...Meer info / foto's
Prijs
€ 65.000,00
Taferelen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament, en andere boeken, bij de Heilige Schrift gevoegt, door de vermaarde Kunstenaars Hoet, Houbraken, en Picart Getekent, en van de beste meesters in koper gesneden, en met beschrijvingen uitgebreid.
Nr. 201552
1728, 's Gravenhage, Pieter de Hondt
3 volumes, (frontispiece, 2, engraved dedication) 148 + 72 (2), (2) 149-280 14 + 71, (frontispiece, 2, engraved dedication) 160 + 70 p. Contemporary gold-stamped Leather with 8 raised bands, richly decorated with gilt and gilt-edged text blocks, bound by the Van Damme Bindery in Amsterdam, Folio H. ...Meer info / foto's
Prijs
€ 15.000,00
Nr. 201602
1687/1684/1691 , Dordrecht, Hendrick and Jacob Keur/Onderwys etc.: Rotterdam, Barent Bos
(engraved frontispiece) n.p., (4) 68 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 2 golden clasps, 4 golden hinges and gilt-edged text block, 8-12° H. 14 x L. 8 x W. 3 cm. (Slightly loose in the binding. Lacks the forms behind the psalmes. Dutch church book containing the States Translation of th...Meer info / foto's
Prijs
€ 7.500,00
Breviario Grimani.
Nr. 201606
ca. 1515-1520, Ghent and Bruges
835 folia. Crimson velvet binding, richly decorated with gilt ornaments, 2 clasps, gilt-edged and gauffred text block, presented in an accompanying casket, small Folio Breviary: H. 30 x L. 24 x W. 17,5 cm. Casket: H. 34,5 x L. 30 x W. 28 cm. (Extremely fine facsimile edition of the Breviary of Cardi...Meer info / foto's
Prijs
€ 9.775,00
Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, Vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog. Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt van de Synode Nationael gehouden tot Dordrecht, inde Iaren 1618. ende 1619. Uyt de by-gevoeghde verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen van de ghelyck luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. En door ordre der Kerken van Druckfouten verbetert.
Nr. 201607
1687, Haarlem, Jacob Albertsz. van Beverwyck/N.T.: Amsterdam, Gysbert de Groot
(engraved titlepage, 22) 332, (2) 144, (2) 169 (12), (3) 61 folia. Contemporary blind-stamped Leather with 6 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 42 x L. 27 x W. 12,5 cm. (The spine-ends are restored, the borders of the binding are slightly worn, some of the nails that attach the cat...Meer info / foto's
Prijs
€ 6.500,00
Het Nieuwe Testament, of alle Boeken des Nieuwen Verbonds onzes Heeren Jezus Christus, uit de Grieksche Taal in onze Nederlandsche Taal getrouwelijk overgezet. Op last van de Hoog- Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door Last van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen , in den jare 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke Taal en Spelling. WITH: Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden, op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der Voornoemde Gemeenten bijeen verzameld en in ordre gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. WITH: Vervolgbundel op de Evangelische Gezangen, op last van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgegeven ten voordeele van de algemeene fondsen dier kerk. Mitsgaders, de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken.
Nr. 201608
1881/1881/1879/1881, Amsterdam, Nederlandsche Bijbel-Compagnie
(4) 355, (4) 427 (1), (8) 366 (14), (4) 142 (8), 33 p. Contemporary Tortoiseshell binding, with 2 golden clasps, golden hinges, 28 decorative golden nails and gilt-edged text block, 8° H. 13 x L. 9 x W. 5 cm. (The final piece of the top clasp has been forged anew. The inner side of the top clasp...Meer info / foto's
Prijs
€ 6.750,00
Nr. 201609
1895-1971, Wörishofen
125 folia. (text on 28 folia) Contemporary Vellum with 6 raised bands, 8 corner-pieces and 2 clasps, Folio H. 42 x L. 32 x W. 4,5 cm.Meer info / foto's
Prijs
€ 4.500,00