Zijn Naam is Wonderlijk. 10 preken over de wonderen van de Heere Jezus
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 172 pagina's.

De Heere Jezus heeft tijdens Zijn omwandeling op de aarde vele wonderen verricht. De storm werd gestild, blinden werden ziende, melaatsen werden gereinigd, zelfs doden werden opgewekt. Niet voor niets wordt Zijn Naam Wonderlijk genoemd. De wonderen tonen Zijn Goddelijke heerlijkheid. Die naam wijst ook op het wonder van Zijn verkiezing als Borg en Middelaar door Zijn eeuwige Vader. In de overdenking van de wonderen is het welbehagen Gods in Jezus Christus te beluisteren. Dat is tot onderwijs en troost voor een erfenis die leert vragen: Is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Tot hen komt de boodschap: En met noemt Zijn Naam Wonderlijk!
Prijs
€ 14,90
Serie: David de zoon van Isai - Deel 1
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 162 pagina's.

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: 'Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.'

Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

Deel 1 bevat 10 preken, die handelen over de zalving van David tot koning en zijn verblijf in het leger van Saul.
Prijs
€ 14,90
Uit de Opperzaal (2)
Serie: Uit de Opperzaal - Deel 2
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 125 pagina's.

Opnieuw maakt ds. P. Blok de lezer deelgenoot van zijn overdenkingen in de opperzaal. Bij het ouder worden vermenigvuldigen zijn gedachten zich en is er een terugzien op de wonderen van vrije genade, die getuigen van de soevereine raad van de levende God. De gedachten gaan terug naar de wonderlijke wijze waarop de Heere kracht gaf om Zijn Woord te verkondigen. Ds. Blok vertelt ook over de bijzondere band die er mocht zijn met zijn in 1961 reeds overleden broer, ds. M. Blok, die hem tot grote steun is geweest. In dit boek klinkt de hartelijke wens en bede door dat het een boodschap mag bevatten voor een erfdeel dat met de apostel Paulus niet verder kan komen dan: ''Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?''
Prijs
€ 11,90
Serie: David de zoon van Isai - Deel 2
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 175 pagina's

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: 'Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.'

Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.
Prijs
€ 14,90
Serie: David de zoon van Isai - Deel 3
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 175 pagina's.

Het leven van David, de man naar Gods hart, was veelbewogen. Hoogtepunten en dieptepunten, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, wisselden elkaar af. Zijn leven kenmerkte zich door voortdurende strijd, maar ook door de uiteindelijke overwinning. Die strijd hoefde David niet in eigen kracht te strijden en de overwinning heeft hij zeker niet door eigen wijsheid behaald. Hij was een type van Christus en in Zijn kracht streed en overwon David. De gouden draad die door zijn leven loopt, beschrijft hij door Gods Geest geleid in Psalm 89:18: 'Want Gij zijt de Heerlijkheid hunner sterkte, en door Uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden.'

 Ds. P. Blok behandelt het leven van David op de wijze die hem eigen is. De bevindelijke gangen van Gods volk, die in de levensgeschiedenis van David verklaard liggen, worden opgediept. Vooral wordt gewezen naar Davids grote Zoon op Wiens hoofd de gloriekroon eeuwig bloeit.

Deel 3 bevat 10 preken, die handelen over de vlucht van David naar Rama, de verbondstrouw van Jónathan en de ontmoeting te Nob.
Prijs
€ 14,90
Elisa, de zoon van Safat. 36 Overdenkingen
Serie: Elia en Elisa - Deel 5
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 340 pagina's.

De ambtelijke arbeid van Elisa kent een duidelijk begin en een duidelijk eind. Hij werd ingewonnen en overwonnen om de aangewezen weg te gaan en mocht zijn Zender volgen door goed gerucht en kwaad gerucht. Daarvan gewaagt ook dit vijfde en laatste deel met 36 overdenkingen over de arbeidstijd van Elisa. De bediening van Elisa is tot onderwijs en rijke troost voor Gods gemeente. God zal Zijn erfdeel nooit begeven.

Elisa mocht Gods raad uitdienen. Na een lange diensttijd mocht hij de eerlijk ontvangen profetenmantel afleggen. Een klein overblijfsel omringde hem toen zijn levenseinde kwam. Het is de hartelijke wens van ds. Blok dat deze serie overdenkingen tot zegen mag zijn.
Prijs
€ 19,90
Bij de Jakobsbron. Vijf preken over de Samaritaanse vrouw
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 143 pagina's.

Het gesprek van de Heere Jezus met de Samaritaanse vrouw is een van de treffendste gedeelten uit het Johannesevangelie. Naast en boven de geschiedenis als zodanig, die veel lessen voor het dagelijkse leven bevat, is er de geestelijke betekenis. Water is een onmisbaar levenselement. Van oneindig veel meer belang, ja, van eeuwigheidswaarde is het levend water waarvan de Christus der Schriften Zelf in deze geschiedenis heeft getuigd. In vijf preken laat ds. Blok zien hoe door genade de vraag naar dat levend water in de ziel van een zondares geboren wordt, hoe Hij daar Zelf plaats voor maakt. Dan immers wordt het waar: En die dorst heeft, kome, en die wil, neme het water des levens om niet.
Prijs
€ 12,50
Elisa, de zoon van Safat. 24 Overdenkingen
Serie: Elia en Elisa - Deel 4
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 195 pagina's.

In de heilsgeschiedenis neemt Elísa een bijzondere plaats in. De Heere zendt Zijn knecht Elísa naar het tienstammenrijk. Juist in die tijd en tot dat volk komt de boodschap van de God Israëls. Elísa moet arbeiden onder een volk dat God afzwoer en de afgoden begeerde. Op duidelijke wijze neemt de Heere het voor Zijn knecht op. Hij straft de vijanden en doet wonderen en tekenen. De Heere zegent Zijn erfdeel en toont Zijn gunst.

In 24 overdenkingen belicht ds. P. Blok de rijke troost voor Gods gemeente die van Elísa's bediening uitgaat. De Heere zal in de donkerste tijden, in een ondergaande wereld Zijn volk bewaren en toebrengen.
Prijs
€ 14,90
Elia, de Tisbiet. 23 overdenkingen
Serie: Elia en Elisa - Deel 2
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 169 pagina's.

In deze 23 overdenkingen over het leven van Elia lezen wij hoe de profeet door de Heere naar de Karmel wordt geleid, om daar vuur van de hemel af te bidden, waardoor God de heerlijkheid van Zijn genade toont aan een doodschuldig volk. Elia mocht dat doen in de kracht des Heeren, maar enige tijd later vinden wij hem onder de jeneverboom en is het zijn klacht: ''Het is genoeg, neem nu, HEERE, mijn ziel...''

Ds. Blok tekent ons hoe de Heere Elia's leven bestuurt, te midden van een volk dat hem niet in erkentenis houdt, terwijl grote gevaren de profeet omringen. Hier liggen lessen in voor ons allen, want ook nu worden Gods kinderen bespot en krijgt de onheilige pseudo-godsdienst een steeds grotere plaats in ons volksleven.
Prijs
€ 14,90
Elia, de Tisbiet. 25 overdenkingen
Serie: Elia en Elisa - Deel 1
(Nieuw > Theologie)
Hardcover, 173 pagina's.

Het leven van Elia, de Tisbiet, was vol van wonderen van de Allerhoogste. Satans aanslagen op zijn leven en ambt waren vele en bitter, maar Elia's arbeid was een getuigenis van Gods trouw, die zich toonde in wonderlijke uitreddingen en Vaderlijke zorg.

Ds. P. Blok trekt in dit boek lijnen naar de huidige tijd. Ook nu zijn er goddeloze krachten die er alles aan doen om God en godsdienst uit ons volksleven te bannen en worden er aanslagen op de gezinnen en de ware dienst des Heeren gepleegd. Men geeft hoog op over 'geestelijke opwekkingen', maar God zwijgt. Gods Woord leert echter dat het gebed van een rechtvaardige, die evenals Elia in de eenzaamheid zucht, machtiger is dan alles wat de wereld tegen God en Zijn dienst in de strijd brengt.
Prijs
€ 14,90