Gouden Gezinsmomenten. Werkboek voor huisgodsdienst vandaag - Deel 1
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 84 pagina's.

Deze 'Gouden Gezinsmomenten' willen opvoeders stimuleren op een vast moment en in een ongedwongen sfeer met kinderen na te denken over de inhoud van de Bijbel en het leven naar Gods Woord.

Dit werkboek biedt concreet materiaal voor ouders om met hun kinderen bezig te zijn met de inhoud van de Bijbel en het leven naar Gods Woord. Het is ook geschikt voor gebruik in het kerkelijk jeugdwerk.
Prijs
€ 9,50
Uitverkocht
Wijzer op weg naar het paasfeest. Christelijke feestdagen in het gezin.
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 101 pagina's.

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het paasfeest toe te leven. Het geeft vanaf de eerste lijdenszondag tot en met tweede paasdag een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen. Elke lijdensweek begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde weekkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het paasfeest komen. Door het samenstellen van een tijdbalk leren oudere kinderen de aankondigingen uit het Oude Testament in de juiste tijd en omstandigheden plaatsen. Verder heeft elke week een kleurplaat of knutselwerkje voor jongere kinderen. Zo betrekt dit dagboek alle gezinsleden bij de lijdensweken en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek.
Prijs
€ 14,95
Lerenderwijs. Heidelbergse Catechismus voor kinderen (Zondag 1 t/m 52) - Tekstboek
(Nieuw > Catechismusverklaringen)
Paperback, 72 pagina's.  TEKSTBOEK

'Lerenderwijs' wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.

'Lerenderwijs' kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een leer- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

Het werkboek is bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.

Dit tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.
Prijs
€ 7,50
Wijzer op weg naar het pinksterfeest. Christelijke feestdagen in het gezin
(Nieuw > Dagboeken)
Hardcover, 96 pagina's.

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het pinksterfeest toe te leven. Het geeft vanaf de eerste paasdag tot en met de tweede pinksterdag – de zogenoemde vijftigdagentijd - een Bijbelgedeelte om te lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm om te zingen en gespreksvragen.

Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde vijftigdagenkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Door het samenstellen van een feestkalender leren oudere kinderen het verband te zien tussen de feesten van het Oude Testament en de vervulling daarvan in het Nieuwe Testament. Verder heeft elke week een kleurplaat of knutselwerkje voor jongere kinderen. Zo betrekt dit dagboek alle gezinsleden bij de vijftigdagentijd en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek.
Prijs
€ 14,95
Lerenderwijs. Heidelbergse Catechismus voor kinderen - Deel 2: Gebod en Gebed (Zondag 32 t/m 52) Lees en Leerboek
(Nieuw > Catechismusverklaringen)
Hardcover, 106 pagina's.    LEES EN LEERBOEK - DEEL 2

'Lerenderwijs' wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.

'Lerenderwijs' kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

Het eerste deel behandelde de eerste 31 Zondagen (Geloof). In dit tweede deel komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde (Gebod en Gebed).

Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord of behandeld, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.

Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

Prijs
€ 16,95
Leert van Mij
Serie: Komt kinderen! - Deel 1
(Nieuw > Bijbelse- en Kerkgesch.)
Hardcover, 71 pagina's.

Thuis en op school horen de kinderen de bijbelse geschiedenissen. Vaak kunnen ze de verhalen wel navertellen, maar hebben ze er moeite mee om de bijbelse begrippen te verwoorden. Woorden als heilig, rechtvaardig, genade en wedergeboorte zijn voor hen moeilijk te omschrijven. In de Bijbel komen deze woorden echter veel voor. In dit boek worden de bijbelse begrippen (de geloofsleer) op een eenvoudige manier, aan de hand van een bijbelgedeelte, uitgelegd. Door gespreksvragen worden kinderen aangemoedigd om het behandelde begrip in eigen woorden weer te geven. 

Deze serie wil ouders helpen bij de godsdienstige opvoeding van kinderen. De serie bestaat uit vier delen.
In het eerste deel 'Leert van mij'  wordt de geloofsleer op een eenvoudige manier uitgelegd. In deel twee, 'Bidt tot Mij' , komen verschillende aspecten van het gebed aan de orde. 'Hoort naar Mij'  het derde deel, behandelt de Wet van God. Het laatste deel, 'Komt tot Mij'  legt uit wat er allemaal in de kerk gebeurt.
Prijs
€ 13,95
Dagelijks volgen. Bijbelstudies voor vrouwen
Serie: Vrouw vandaag - Deel 1
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 79 pagina's.

Wat zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen?

Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk zijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord is het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods 'taakomschrijving' voor het leven van vrouwen.

Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hoorzamen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks te volgen. 

Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek 'Vrouw Vandaag' in het christelijke tijdschrift de 'GezinsGids'. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.
Prijs
€ 8,95
Spreken over Spreuken
Serie: Bijbelstudies met tieners - Deel 1
(Nieuw > Bijbelse- en Kerkgesch.)
Paperback, 48 pagina's.

In Spreuken 22:6 krijgen ouders van de Heere een opdracht met een belofte: 'Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns weegs, als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken'. De Heere laat ouders niet alleen staan met deze opdracht. Hij geeft Zijn Woord, waaronder het Spreukenboek dat door Salomo speciaal voor jongeren geschreven is. In het Israël van het Oude Testament werd dit Bijbelboek dan ook gebruikt als lesboek voor de jeugd. Salomo leefde in een heel andere tijd, maar zijn woorden zijn verrassend actueel voor deze tijd.

Dit boekje geeft 18 Bijbelstudies bij Spreuken 1-4. Ze richten zich op gezinnen met tieners, maar zijn ook in het onderwijs of bij het kerkelijk jeugdwerk te gebruiken.
Prijs
€ 9,95
Sara & Hagar volgen. Bijbelstudies voor vrouwen
Serie: Vrouw vandaag - Deel 2
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 63 pagina's.

De vragen: 'Wie ben ik? Wat is de bedoeling van mijn leven? Waarom overkomt mij dit?' zijn voor veel vrouwen herkenbaar. Ze lijken op de vraag die de Engel aan Hagar stelt: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hagars antwoord en de daaropvolgende opdracht van de Engel hebben grote gevolgen voor het leven van elke dag.

Over dit dagelijkse leven gaat het tweede deel in de serie: Vrouw Vandaag. In deel 1 was het de vraag: Wat zegt Gods Woord over de bedoeling van het leven van vrouwen? Welke 'taakomschrijving' geeft de Heere? Het thema van deel 2 is dat de Heere vraagt Hem te volgen van dag tot dag. Ook daarvoor geeft Gods Woord onderwijs. In de Bijbel staan veel levensbeschrijvingen van vrouwen die voorbeelden zijn om vandaag na te volgen. In dit tweede deel volgen we Sara en Hagar.

Deze elf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek 'Vrouw Vandaag' in het christelijke tijdschrift de Gezinsgids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.
Prijs
€ 8,95
Bij het kruis. Dagboek voor de lijdensweken
(Nieuw > Dagboeken)
Paperback, 171 pagina's.

Vrouwen nemen bij de heilsfeiten van de Heere Jezus een bijzondere plaats in. Deze serie laat daar licht op vallen. In dit tweede deel ontmoet je vrouwen op weg naar en bij het kruis: vrouwen uit het Oude Testament en vrouwen uit het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet om de vrouwen, maar om Hem bij Wie je hen ontmoet. 'Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af. Hij was 't Die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.' 

Voor elke dag in de lijdensweken geeft dit boekje een overdenking naar aanleiding van een Bijbelgedeelte, een vraag en een citaat.
Prijs
€ 12,95