Alle boeken van "VREUGDENHIL, C.G."

Leven door de Geest
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 166 pagina's.

'Leven door de Geest'  bevat twaaf bijbelstudies over het achtste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Paulus spreekt in Romeinen 8 over de Heilige Geest, die sinds Pinksteren in de gelovigen woont. Ds. Vreugdenhil legt in heldere bijbelstudies uit hoe we door de Geest worden aangenomen tot Gods kinderen, en hoe de Heilige Geest de gelovigen leidt. Te midden van alle lijden op deze aarde bidt de Geest voor ons.

De bijbelstudies zijn vol hoop, net als het slot van Romeinen 8, waarin Paulus schrijft: 'Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere.'

Na elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen, die dit boek geschikt maken voor (persoonlijke) bijbelstudie.
Prijs
€ 9,95
Als je bidt...
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 235 pagina's.

Bidden is voor zowel jongeren als ouderen vaak een moeilijke zaak. Bij het ouder worden vervang je de aangeleerde kindergebeden door een eigen gebed. Een veelgehoorde vraag is: 'Wat moet ik bidden?'. Veel jongeren zijn hiermee verlegen. Temeer daar ook hun ouders hierop vaak geen antwoord weten. In dit boek wil de auteur een handreiking doen. Hij behandelt onderwerpen als: Waarom bidden? Tot wie bidden? En wanneer bidden? Uitvoerig gaat hij in op de inhoud van het gebed. Daarbij geeft hij voorbeeldgebeden voor onder andere de morgen, de avond, voor zonde- en schuldbelijdenis en voor bijzondere momenten. Ook komt de voorbede aan de orde. Een ander aspect dat hij bespreekt, is de relatie tussen het lezen van Gods Woord en het gebed. Ook het onverhoorde gebed komt aan de orde. Een leerzaam en waardevol boek. Het is bestemd voor jongeren vanaf zestien jaar, maar ook ouderen zullen er hun voordeel mee kunnen doen.
Prijs
€ 12,50
Uitverkocht
Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 351 pagina's.

Als je iemand hebt ontmoet voor wie je genegenheid koestert, ben je in gedachten steeds met die persoon bezig. Je wilt die ander graag zoveel mogelijk zien en je hoopt dat dit gevoel wederzijds is. Als er sprake is van echte liefde, dan kun en wil je op een bepaald moment niet meer zonder elkaar leven.

Zo is het ook met God. Hij ziet je graag. Aan Zijn voeten. In gebed en bestudering van de Bijbel. Hij wil niets liever dan dat jij ook naar Hem gaat verlangen. Dat is niet alleen een gevoelskwestie. Je geloofsleven wordt gevormd door met God om te gaan en Zijn genade te beleven.

In 'Omgang met God'  vertelt dominee Vreugdenhil aan de hand van de Bijbel wat je persoonlijke omgang met God in de praktijk precies inhoudt. Hij bespreekt daarbij onder meer ons gevoel, ons karakter en de cultuur waarin we leven. Ook stelt hij het doen van belijdenis, dopen en de gemeenschap der heiligen aan de orde.

Dit boek bevat per hoofdstuk een aanbevolen schriftlezing en een aantal gespreksvragen, zodat je over ieder onderwerp verder na kunt denken. Alleen of in een groep.
Prijs
€ 14,95
Jona de profeet
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 140 pagina's.

Jona is een boek voor ambtsdragers, maar het is ook een boek voor de gehele gemeente. Iedere christen staat in het ambt van alle gelovigen. We hebben allemaal een specifieke opdracht in dit leven en daarom is het boek Jona ook een spiegel voor ons allemaal. In Jona komen we onszelf tegen. Maar het boek Jona laat ons vooral weten Wie de levende God is. God, Die Zich openbaart als de bewogen God, Die barmhartig is en groot van goedertierenheid over Ninevé, en over Jona, en over u en mij.

Jona was een profeet van God, tegen wil en dank. Ondanks zijn weerbarstigheid heeft hij geweldig veel vrucht op zijn werk gehad. Wat over hem verteld wordt in het boek Jona is boeiend en aangrijpend. Toch gaat het niet om Jona, het gaat om de God van Jona. Het gaat om het Evangelie van Jona, en dat is zo overweldigend rijk dat je diep onder de indruk komt van Gods geduld en genade.

Het boek is in preekvorm uitgegeven, maar door de uitgebreide inhoudsopgave ook geschikt voor bijbelstudie of persoonlijke meditatie.
Van
Voor
€ 9,95
€ 6,50
Pelgrimstocht. Zeven weken in de voetsporen van Christus
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 264 pagina's.

Het leven als pelgrimsreis, in navolging van Christus, die het hemelse vaderland verliet en op aarde wandelde. 

In 49 overdenkingen wordt het leven van Jezus op aarde gevolgd. Zijn Godheid en mensheid, Zijn wonderen, Zijn gelijkenissen, Zijn onderwijs worden onder de aandacht gebracht. Maar ook hoe een christen Hem als pelgrim dient na te volgen
Prijs
€ 17,50
Het wachtwoord van de kerk. De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 263 pagina's.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis vinden we de 'hoofdsom' van wat we als christen behoren te geloven. In deze uitgave worden de twaalf artikelen uitgelegd en toegelicht. De bedoeling van de auteur is niet in de eerste plaats de nadruk te leggen op de feitenkennis, maar op de geloofskennis. Het gaat erom deze belijdenis 'met het hart te geloven'. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met gespreksvragen.

Dit boek is geschikt voor catechese, bijbelstudiegroepen, jonge lidmaatkringen, maar zeker ook voor persoonlijke bezinning.
Prijs
€ 19,95
Bekering, ook voor jou?
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 197 pagina's.

De Bijbel spreekt op heel veel plaatsen over bekering. Ook in de belijdenisgeschriften kun je er veel over lezen. Oude schrijvers besteedden er ruime aandacht aan en ook in de prediking word je steeds weer opgeroepen tot bekering, Het begrip bekering wordt in dit boek vanuit de Bijbel zelf verklaard en toegelicht met bijbelse voorbeelden. Ook allerlei vragen rond dit onderwerp komen aan bod. Hoe weet je of de Heere in je leven begonnen is? Wordt iedereen op dezelfde manier bekeerd? Is mijn zondekennis wel echt? Dominee Vreugdenhil geeft op heldere en directe wijze antwoord op deze vragen.

Serie: Jongerenperspectief
Prijs
€ 12,50
De prediking van de verzoening
Nr. 81367
(Tweedehands > Theologie Algemeen)
1999, Kampen, uitgeverij de Groot Goudriaan
201 p. Paperback
Let op: Alleen online te bestellen / reserveren
Prijs
€ 8,50
Zuiver en heilig bewaren. Stilstaan bij het zevende gebod
(Nieuw > Ethiek / Pastoraal)
Paperback, 111 pagina's.

Ons lichaam en onze ziel als een tempel van de Heilige Geest zuiver en heilig bewaren. Dát vraagt God van ons in het zevende gebod. Zowel vóór als binnen het huwelijk. Dat kost zelfverloochening en strijd. Ook buiten het huwelijk. Want hoe gaan we dan om met seksualiteit? En wat als er een gerichtheid is op hetzelfde geslacht? Aan de hand van Gods Woord zoekt de auteur met u/jullie naar antwoorden.
Prijs
€ 9,95
De lofzang van Dordt
(Nieuw > Theologie)
Paperback, 159 pagina's.

De Dordtse Leerregels: een vrij onbekend belijdenisgeschrift dat vragen op kan roepen. Als er een uitverkiezing is, hoe zit het dan met onze eigen verantwoordelijkheid? Heeft het zin om te bidden als al vaststaat wie naar de hemel gaan?

In dit boek legt dominee Vreugdenhil uit wat het eerste hoofdstuk van de Dordtse Leerregels over de goddelijke verkiezing en verwerping vandaag voor ons betekent. Hij laat zien dat dit hoofdstuk niet bedoeld is om angst aan te jagen, maar dat het ons juist wil wijzen op Gods genade. De Dordtse Leerregels vormen namelijk een lofzang op Zijn eeuwige liefde.

De schriftgedeelten en gespreksvragen aan het eind van ieder hoofdstuk maken dit boek zeer geschikt voor gebruik op verenigingen of voor persoonlijke bijbelstudie.
Prijs
€ 14,90