Apologia Pvblica et Privata, Hoc est Abstersio calumniarum Adriani Smoutij, quibus in suo, quem inscribit, Nic. Grevinch. Heautontimoroumeno, Illustres Ordd. ac plerasque Civitates Hollandiae, nec non Remonstrantes, eorumque Patronos, socios, aliosque cum istis pacem colentes, nominatim verò Nic. Grevinchovium, in odium atque invidiam orbis Christiani adducere satagot: Vbi nonnulla quoque de Potestate Christiani Magistratus in rebus Ecclesiasticis, de Praedestinatione, & Providentia Dei circà malum, de gratia & lib. arbitrio. &c. parodicè delineantur. WAARBIJ: Vertoogh Van verscheyden Nieuwigheden, nopende principalijc d’Absolute Praedestinatie metten aenkleven van dien, die hy de Leeraers van de-zelve Predestinatie ghedreven worden: Ende Om dewelcke de Contra-Remonstrantsche Scheurmakers haer-zelven van eenighe openbare Kercken af-scheyden: Regel-recht strijdende met de Leere vande Catechismus, Neder-landtsche Confessie, ende andere Formulieren vande Ghereformeerde Kercken hier te Lande. WAARBIJ: Thien Contra-Remonstrantsche Positien, Voor Grouwelijck en(de) Afgrijselijc verklaert in de laetste Geldersche Synode tot Arnhem ghehouden, ende in Druc uytghegheven tot opweckinge der Remonstranten, om vande Synoden noch wat goedts te hopen. WAARBIJ: ‘t Ghebesoigneerde Dat is T’ghene, in sekere heymelijcke vergaderinghe binnen Rotterdam, by eenighe Remonstrantsche Predicanten, Ouderlinghen, ende Diaconen, is verhandelt gheworden in Martio deses Jaers. Met Een bygaende voorreden ofte discours, waer in verthoont wort met wat recht eenighe Remonstrantsche Predicanten over de voorsz. vergaderinghe in S’Graven Haghe by den Hove van Hollandt worden ghemolesteert, ghedachvaert, gheconfineert, ende ghebannen.

200,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

10563

In stock

Question about this product?
SKU: 10563 Grevinchoven, Nicolaas Categories: , Tags: ,