Biblia Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonyke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Uyt de Oorspronkelyke Talen in onze Nederlandsche Tale getrouwelyk overgezet Door Last van de Hoog Moog: Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederl: en volgens het besluyt van de Sinode Nationael gehouden tot Dordrecht in de Jaaren 1618 en 1619. Door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten verbeterd. WAARBIJ: Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik. Door last van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Uit drie berijmingen, in den jaare MDCCLXXIII., gekooren, Met de noodige daar in gemaakte veranderingen. Mitsgaders de Christelijke Catechismus, Formulieren en Gebeden der Gereformeerde Kerken. WAARBIJ: Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden. Op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805.

2.500,00

Author

Year of publication

Publisher

Product Number

11223

In stock

Question about this product?
SKU: 11223 BIJBEL Categories: , Tags: , , ,