Biblia: Dat is, De gantsche heylighe Schrift, grondelijck ende trouwelijck verduytschet: Met verclaringe duysterer Woorden, Redenen ende Spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere loflijcke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de cant toeghesettet zijn. Met noch rijcke aenwijsinghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allergewiste, met Scheydletteren, ende versen ghetale (daer een yeghelijck Capittel na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. Noch zijn hier van nieus toeghedaen die Figueren ende die Caerten na de Copie der Fransoyscher Bybelen, dienende den Christelijcken Leser tot verclaringhe des texts. WAARBIJ: De C.L. Psalmen Dauids, Wt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtschen ouergeheset, Door P.D. Mitsgaders den Christelijcken Catechismo, Ceremonien ende Ghebeden: Oock is hier by gheuoecht, den Siecken Troost, seer nut ende profijtelijck voor alle menschen.

7.500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

10450

In stock

Question about this product?
SKU: 10450 Deux-Aes Bijbel | Dathenus, Petrus Categories: , Tags: , ,