Christelicke Institutie: ofte Grondige verklaringe vande gemeene Plaetsen der Christelicker Religie, uyt den Woorde Godts, en het rechtsinnigh gevoelen van de voornaemste Leeraeren der H. Godt-geleertheyt. T’samen gestelt door Vragen ende Antwoorden, na de wijse om wel te leeren: tot het gebruyck der genen die haer ten dienste van Godts Kercke, in de Leere willen laten ondersoecken. Door Guilelmus Bucanus. Alles getrouwelick, uyt het Latijn, in de Nederlandsche Tale overgeset, Door Philippus Rulaeus. Waer by op nieuws gevoeght is, het Kort Begrijp van de Christelicke Godt-geleertheydt, in ‘t Latijn beschreven, door den Hoogh-geleerden Ioannes Wollebius. Vertaelt door Mr. W.L. In desen vierden Druck zijn dese twee Tractaten de aengetogene Schriftuyr-plaetsen getrouwelick, nae de Nieuwe Oversettinghe des Bybels, gestelt.

500,00

Author

,

Year of publication

Publisher

Product Number

11039

In stock

Question about this product?
SKU: 11039 Bucanus, Guilelmus | Wollebius, Johannes Categories: , Tags: ,