Biblia, Dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door Last der Hoogh- Mog: Heeren Staten Generael vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelyck-Luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche Kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. WAARBIJ: Een profitable, practicale, proportionele en continuele Bybel-Lees-Ordre. By desen aen de leesgierige Lief-hebbers des H. Bybels gerecommandeert, behoudens de Christen-vryheid, ja ook vermogens ende uyt kragte van de selve, volgens Galat. 5. vers 13. Door I: v: B.O.

9.500,00

Auteur

Jaar van uitgave

1714/1739

Uitgever

Productnummer

10728

Op voorraad

Vraag over dit product?